1. கடிதங்கள், குறிப்புகள்
2. பலவகைக் குறிப்புகள்
3. முக்கியமான கடிதங்கள்