பக்கம் எண் :
 
இறையனார் அகப்பொருள் - களவு 75
 

                         சூத்திரம்-9


    
முன்னுற உணரினும் அவன்குறை உற்ற
     பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது.


என்பது என்னுதலிற்றோ எனின், தலைமகன்முன் நின்று தோழி சொல்லாடுமிடம் உணர்த்துதல் நுதலிற்று.


     
இதன் பொருள்: முன்னுற உணரினும் என்பது-மதியுடம்படுப்பக் கூட்டமுண்மை உணர்ந்தாளாயினும் என்றவாறு; அவன் குறையுற்ற பின்னர் அல்லது என்பது - அவன் இரந்து பின்னின்ற பின்னரல்லது என்றவாறு; அவன் இரந்து பின்னிற்குமாறு,


      ‘குறையுறுங் கிழவனை உணர்ந்த தோழி’ (இறையனார்-12)


என்னுஞ் சூத்திரத்துட் சொல்லுதும்; கிளவி தோன்றாது என்பது -முடிப்பல் என்னுஞ் சொல் தோன்றாது என்றவாறு.


      அஃதாமாறு, மதியுடம்படுத்துத் தன் கருத்தறிவித்துப் பின்னைத் தழையும் கண்ணியும் கொண்டு பின்னிற்கும். நின்றானொடு, முடிப்பக் கருதுவாள், தன்கண் நாணுக் கெடுந்துணையுங் குறியாடும்; ஆட, அற்றைக்கன்று ஆற்றாமை அவற்குப் பெருகும்; பெருகுவது கண்டு, அற்றைக்கன்று இவட்கு நாணுச் சுருங்க, இரண்டும் துலாத்தலைப்பட்டு எடாநின்றன; நின்றுழி, அவனது ஆற்றாமையும் இதனினூங்குப் பெருகுமா றில்லையெனப் பெருக்கத்திற்கு வரம்பெய்தி நின்றது; இவளது நாணும் இதனினூங்கு நுணுகுமாறில்லையென நுணுக்கத்திற்கு வரம்பெய்தி நின்றது. நின்ற நிலைமைக்கண் தலைமகன் ஒரு சொற் சொல்லும். என் சொல்லுமோ எனின், இன்றினூங்கெல்லாம் இக் கருமம் நின்னாள் முடியும் எனக் கருதிவந்து உழந்தேன்; இனி நின்னான் முடியாமை உணரப்பட்டது; பட்டமையான், இனி இளிவந்தன செய்தாயினும் முடிப்பல், இதனை இன்றியமையேனாகலான், என்னும். இளிவந்தன செய்தலாவது, மடலூர்ந்தானும் வரைபாய்ந்தானும் என்றவாறு; அதற்குச் செய்யுள்:


                    
மடலூர்தல்


    
 ‘படலே றியமதில் மூன்றுடைப் பஞ்சவன் பாழிவென்ற
      அடலே றயில்மன்னன் தெவ்வரைப் போல்மெலிந் தாடவர்கள்
      கடலே றியகழி காமம் பெருகிற் கரும்பனையின்
      மடலே றுவர்மற்றுஞ் செய்யா தனசெய்வர் மாநிலத்தே
’  (79)