உரை நூல் தேர்வு


இளம்பூரணர் உரை
பாவலரேறு ச.பாலசுந்தரம் உரை