கெட்டுலந்தக் கண்ணும் - செல்வ முழுதும் நீங்கித்தாம் வருந்துங் காலத்தினும் 135