நொச்சி 89
நொடி 68
நொய்ப் பறையசிறை - மெல்லிய இறகுகளையுடைய சிறகுகள் 149