386

430. [ நாளங் காடி நனந்தலை :] நன தலை நாள் அங்காடி-அகற்சியையுடைத்தாகிய இடத்தினையுடைய நாட்காலத்துக் கடையில்,

கம்பலை-ஆரவாரம்,

உருவப்பல்கொடியும் (366) புனைகொடியும் (369) நன்கொடியும் (371) களிநவில்கொடியும் (372) குழூஉக்கொடியும் பதாகையும் நிலைஇ (373) அருவியினுடங்கும்படி (374) வகைபெறவெழுந்து மூழ்கி (357) இசைக்கும் பல் புகழையுடைய நல்ல இல்லினையும் (358) சும்மை யினையுமுடைய (364) தெருவுகளில் (359) பெருநியமத்து (365) நாளங்காடியிலே (430) பூவினர் (397) முதலியோர் இருத்தருகையினால் (406) மறுகுதலினால் (423) எழுந்த கம்பலை (430) நன்பணையறைவனர் நுவலுகையினாலே (362) அதற்குத் திரண்டநாடு (428) அந்தியில் (427) ஆர்த்ததே (428) யென வினைமுடிக்க.

‘ஆர்த்தன்று என்னும் முற்றுச்சொல் படுத்தலோசையாற் பெயர்த்தன்மையாய்த் தேற்றேகாரம் பெற்றுநின்று.

431-2. வெயில் கதிர் 1மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிறு செக்கர் அன்ன-வெயிலையுடைய கிரணங்கள் ஒளிமழுங்கிய செலவுமிக்க ஞாயிற்றையுடைய செக்கர் வானத்தையொத்த,

432-3. சிவந்து நுணங்கு உருவின் கண் பொருபு 2் ஒள் பூ கலிங்கம்-சிவந்து நுண்ணிதாகும் வடிவாலே கண்களை 3வெறியோடப்பண்ணிச் சிந்திவிழுமாறு போன்ற ஒள்ளிய 4பூத்தொழிலையுடைய சேலைகளை.

434. பொன் புனை வானொடு பொலிய கட்டி-பொன்னிட்ட உடை வாளோடே அழகுபெறக் கட்டி,

435-40. [5திண்டேர்ப் பிரம்பிற் புரளுந் தானைக், கச்சந் தின்ற கழயறங்கு திருந்தடி, மொய்ம்பிறந்து திரிதரு மொருபெருந் தெரியன்,


அவை திருவாலவாய், திருநள்ளாறு, திருமுடங்கை, திருநடுவூர் ; இனி, கன்னி, கரியமால், காளி, ஆலவாயென்றுமாம்' என்னும் அதன் விசேடவுரையும், "அம்புத நால்களா னீடுகூடல்" (திருநள்ளாறும் திருவாலவாயும், திருஞான. தே.) என்னும் திருவாக்கும், "ஈசனார் மகிழ்ந்த தானம்" (திருவால. நகர. 12) என்பது முதலிய திருவிருத்தங்கள் நான்கும், "கன்னிதிரு மால்காளி யீசன் காக்குங் கடிமதில் சூழ் மாமதுரை" (ஷெ பயன்முதலியன, 5) என்பதும் நான்மாடங்கள் இன்னவென்பதைப் புலப்படுத்தும்.

1 (பி-ம்.) ‘மழுகிய'

2 (பி-ம்) ‘கூடும்'

3 வெறியோடப்பண்ணி-மயங்கி.

4 முருகு. 15. குறிப்புரையைப் பார்க்க.

5 (பி-ம்.) ‘திண்டேரப்பிற்'