முகப்பு சொல் தேடல்

'வேட்டுவ' என்ற சொல் உள்ள பக்கம்

வேங்கைவீ தாய துறுகல் இரும்புலி வரிப்புறங் கடுக்குமென்ற கருத்து: ஏதம் செய்யாததூஉம் ஏதம்செய்வதுபோலக் கண்டார்க்கு அச்சம் வரத் தோன்றுமென்றமையான், இதுவும் இகழ்ச்சிதோன்ற நின்றது.

(கு - ரை.) வெட்சிக்கானம் : குறுந். 209 : 5.

2. மு. புறநா. 157 : 10. 1-2. புறநா. 193 : 1 - 2.

6. மு. மணி. பதி. 32, 4 : 39.

10. புலிகடிமால் : புறநா. 201 : 15, குறிப்புரை.

16. ‘தேற்றகில்லேமென்பது, தேற்றாப் புன்சொ னோற்றிசின்: என்பது போலத்தெளிதற்கண் வந்தது’ (திருச்சிற். 45, பேர்.) கலித். 92 ; 50.

18. ‘‘அரும்பற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை” (நற். 112; குறுந். 26) ; ‘‘கருங்காற், பொன்னிணர் வேங்கை”,

‘‘கருங்கால் வேங்கை” (நற். 151, 168, 257)

18-20. வேங்கைப்பூப் பரந்த பாறை புலிபோற்றோன்றுமென்பது பின்வருவனவற்றாலும் விளங்கும்: ‘‘கருங்கால் வேங்கை வீயுகு துறுகல், இரும்புலிக் குருளையிற் றோன்றும்” (குறுந். 47) ; ‘‘மெல்லிணர் வேங்கை வியலறைத் தாயின, அழுகை மகளிர்க் குழுவை செப்ப” (பரி. 14 : 11 - 2) ; ‘‘குறவ ரூன்றிய குரம்பை புதைய, வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம், புலிசெத்து” (அகநா. 12) ; ‘‘கருங்கா லின வேங்கை கான்றபூக் கன்மேல், இருங்கால் வயவேங்கை யேய்க்கும்” (திணைமாலை. 26) : ‘‘நறமனை வேங்கையின் பூப்பயில் பாறையை நாக நண்ணி, மறமனை வேங்கை யெனநனி யஞ்சும்” (திருச்சிற். 96) ; கலித். 38 : 6.
21. தொல். விளிமரபு, சூ. 12, ந. மேற்.

(202)

203

கழிந்தது பொழிந்தென வான்கண் மாறினும்
தொல்லது விளைந்தென நிலம்வளங் கரப்பினும்
எல்லா வுயிர்க்கு மில்லால் வாழ்க்கை
இன்னுந் தம்மென வெம்மனோ ரிரப்பின்
5முன்னுங் கொண்டிரென நும்மனோர் மறுத்தல்
இன்னா தம்ம வியறே ரண்ணல்
இல்லது நிரப்ப லாற்றா தோரினும்
உள்ளி வருநர் நசையிழப் போரே
அனையையு மல்லை நீயே யொன்னார்
10ஆரெயி லவர்கட் டாகவு நுமதெனப்
பாண்கட னிறுக்கும் வள்ளியோய்
பூண்கட னெந்தைநீ யிரவலர் புரவே.