முகப்பு சொல் தேடல்

'வேட்டுவ' என்ற சொல் உள்ள பக்கம்

(கு - ரை.) 1-2. புறநா. 154 : 8, 180 : 2 குறிப்புரையைப் பார்க்க; கலித். 2 : 15.

4. ‘அவர்,வேண்டாவென்று மறுக்கவும் தாம் வலியப் போகவிட்டென்றவாறு’ (மதுரைக். 220, ந.)

1-6. ‘ஈயெனவிரத்தலென்னும் புறப்பாட்டினுள்,தெண்ணீர்......வேட்டோரே என்றவழி, நின்செல்வம்கடல்போற் பெரிதேனும் பிறர்க்கு இனிதாய்நுகரப்படாதென வசையைச் செம்பொருளாகாமற் கூறியவாறு காண்க.’ (தொல்.செய். சூ. 126, .)

5-9. புறநா. 154 : 1 - 3.

10-11. புறநா. 124 : 1 - 3.

13. புறநா. 159 : 19; ‘‘கருவிமாமழை” (குறுந். 42) ; ‘‘கருவி வானம்” (சீவக. 725)

(204)

205

முற்றிய திருவின் மூவ ராயினும்
பெட்பின் றீதல் யாம்வேண் டலமே
விறற்சினந் தணிந்த விரைபரிப் புரவி
உறுவர் செல்சார் வாகிச் செறுவர்
5தாளுளந் தபுத்த வாண்மிகு தானை
வெள்வீ வேலிக் கோடைப் பொருந
சிறியவும் பெரியவும் புழைகெட விலங்கிய
மான்கணந் தொலைச்சிய கடுவிசைக் கதநாய்
நோன்சிலை வேட்டுவநோயிலை யாகுக
10ஆர்கலி யாணர்த் தரீஇய கால்வீழ்த்துக்
கடல்வயிற் குழீஇய வண்ணலங் கொண்மூ
நீரின்று பெயரா வாங்குத் தேரொ
டொளிறுமருப் பேந்திய செம்மற்
களிறின்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே.

திணையும் துறையும் அவை.

கடியநெடுவேட்டுவன் பரிசில் நீட்டித்தானைப் பெருந்தலைச்சாத்தனார் பாடியது.

(இ - ள்.) நிறைந்த செல்வத்தையுடைய மூவேந்தராயினும் எம்மைப் பேணுதலின்றி ஈதலை யாங்கள் விரும்பேம்; வென்றியான் உளதாகிய சினம் தீர்ந்த விரைந்த செலவையுடைத்தாகிய குதிரையையுடைய அஞ்சி வந்தடைந்த பகைவர்க்குச் செல்லும் புகலிடமாய் அவ்வாறன்றிப் போர் செய்யும் பகைவருடைய முயற்சியையுடைய கிளர்ந்த உள்ளத்தைக் கெடுத்த வாட்போரின் மிக்கபடையினை