முகப்பு சொல் தேடல்

'வேட்டுவ' என்ற சொல் உள்ள பக்கம்

பாவையென்றது, பிறிது எவ்வுணர்வுமின்றிக்காமவேட்கையாகிய ஒரு குறிப்பினை.

கானயானை தந்த விறகென்றது, இவன் தவமிகுதியான் அதுவும் ஏவல் செய்தல்.

(கு - ரை.) 1. மு. நற். 182 : 2; ‘’ஓவுக்கண்டன்ன வில்” (நற். 268; 1) ; ‘’ஓவத் தன்னவினைபுனை நல்லில்”, ‘’ஓவத் தன்ன வுருகெழுநெடுநகர்” (பதிற். 61 : 3. 88 : 28) ; ‘’ஓவத் தன்னவினைபுனை நல்லில்” (அகநா. 98 : 11)

‘ஓவத் தன்ன விடனுடை வரைப்பின்என்புழி அந்நகரினது செயற்கை நலம் தோன்றக் கூறினமையின்அதற்கு நிலைக்களன் நலனாயிற்று’ (தொல். உவம.சூ. 4, இளம்.; பேர்.; இ. வி. சூ. 639; மாறன்.92, உரை)

2. ‘’செய்வுறு பாவை யன்னவென்,மெய்பிறி தாகுதல்” (குறுந். 195 : 6) ; ‘’வல்லவன்றைஇய பாவைகொல்......செல்வ மகள்” (கலித்.56 : 7 - 12) 4 - 7. கலித.் 93 : 35.

5 - 6. புறநா. 247 : 1 - 2; தவஞ்செய்வோர்க்குயானைகள் விறகுதருமென்பதை, ‘’செந்தீப் பேணியமுனிவர் வெண்கோட்டுக், களிறுதரு விறகின் வேட்கும்,ஒளிறிலங் கருவிய மலைகிழவோனே” (பெரும்பாண்.498 - 500) என்பதனாலும் அதன் அடிக்குறிப்பாலும் அறிக.

மு. வாகைத்திணைத்துறைகளுள்,‘நாலிரு வழக்கிற் றாபதப் பக்கம்’ என்பதற்கு மேற்கோள்;தொல். புறத்திணை. சூ. 16, இளம்.; சூ. 20, .

(251)

252

கறங்குவெள் ளருவி யேற்றலி னிறம்பெயர்ந்து
தில்லை யன்ன புல்லென் சடையோ
டள்ளிலைத் தாளி கொய்யு மோனே
இல்வழங்கு மடமயில் பிணிக்கும்
5சொல்வலை வேட்டுவ னாயினன் முன்னே.

திணையும் துறையும் அவை.

அவனை அவர் பாடியது.

(இ - ள்.) ஒலிக்கும் வெள்ளியஅருவிநீரை ஏற்றலாற் பழையநிறம் மாறித் தில்லந்தளிர்போன்றபுற்கென்ற சடையோடு கூடிநின்று செறிந்த இலையையுடையதாளியைப் பறிப்போன், மனையின்கண் இயங்கும்மடப் பத்தையுடைய மயிலை அகப்படுத்திக்கொள்ளும்சொல்லாகிய வலையை யுடைய வேட்டைக்காரனாயினான்முன்பு - எ - று.

இதுவும் அவன் நிலைமையைக் கண்டுவியந்து கூறியது.

(கு - ரை.) 1 - 3. கலித். 133 : 1.