பக்கம் எண் :

பொருட்பால்
உறுப்பியல்-குடி

அதிகாரம் 105. நல்குரவு

அஃதாவது, நுகர்வன யாவு மில்லாமை. நல்கூர்வது நல்குரவு. நல் நன்மை; கூர்தல் மிகுதல். நன்மையின்மையை நன்மை மிகுதி என்றது மங்கல வழக்கு, வெறுமையாகிய வறுமை நிரப்பு என்றது போல். இனி, நல்கு + ஊர்தல் என்று பகுத்து, பிறர் கொடுப்பதன் மேல் ஊர்ந்து செல்லுதல் என்று கூறினுமாம். உழவுத்தொழிலின் றேல் சோம்பேறிகள் மட்டுமன்றி ஒருநாடும் வறுமையடையும் என்னும் கருத்துப்பற்றி, இது உழவின்பின் வைக்கட்பட்டது.

நல்குரவுண்டாகும் வழிகள்; முன்னோர் தேட்டின்மை, பெற்றோரின்மை, உழைப்பின்மை, மதிநுட்பமின்மை, பொருளாசையின்மை, தாயத்தாருங் கள்வருங் கொள்ளைக் காரருங் கவர்தல், குடியுஞ் சூதும் விலைமகளிருறவுமாகிய தீயவொழுக்கம். இயற்கைப் பேரழிவு நேர்மை என்பனவாம்.

 

இன்மையி னின்னாத தியாதெனி னின்மையி
னின்மையே யின்னா தது.

 

இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின்- ஒருவனுக்கு வறுமையைப் போலத் துன்பந்தருவது எதுவென்று வினவின்; இன்மையின் இன்னாதது இன்மையே- வருமையைப் போலத் துன்பந்தருவது வறுமையே, வேறொன்றுமில்லை.

ஒப்பதின்மை மிக்க தின்மையையும் உடனுணர்த்திற்று. இதில் வந்துள்ள சொல்லணி சொற்பொருட் பின் வருநிலை; பொருளணி தன்னுவமை.