பக்கம் எண் :

மாலை நோய் செய்தன் மணந்தா ரகலாத
காலை யறிந்த திலேன்.

 

[இன்று இங்ஙன மாகின்ற நீ அவர் பிரிவிற் குடம்பட்ட தெங்ஙனம் என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.]

மாலை நோய் செய்தல் -முன்பெல்லாம் எனக்கு இன்பஞ் செய்து வந்த மாலை. அதற்கு நேர்மாறாக இன்று துன்பஞ் செய்யு மென்பதை; மணந்தார் அகலாத காலை அறிந்தது இலேன்-காதலர் பிரிவிற்கு முன் நான் அறியவே யில்லை.

அறிந்திருந்தேனாயின் அவர் பிரிவிற்கு உடம்பட் டிரேன் என்பதாம்.