பக்கம் எண் :

மறைப்பேன்மற் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போற் றோன்றி விடும்.

 

[மகளிர் காமம் மறைக்கப்படுமென்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.]

யான் காமத்தை மறைப்பேன்- யான் இக்காமத்தை என்னுள்ளே அடக்கிவைக்கக் கருதுவேன்; குறிப்பு இன்றித் தும்மல்போல் தோன்றிவிடும்- ஆனால், அது என் கருத்துவழி நிற்காமல் தும்மல் போலத் திடுமென்று வெளிப்பட்டு விடுகின்றது.

தும்மல்போலக் காமமும் அடங்குகின்றதில்லை யென்பதாம் 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது. ஓகாரம் இரக்கக் குறிப்பு.