பக்கம் எண் :

உரனசைஇ யுள்ளந் துணையாகச் சென்றார்
வரனசைஇ யின்னு முளேன்.

 

(இதுவுமது)

உரன் நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்- இன்ப நுகர்ச்சியை விரும்பாது வலிமையாற் பெறும் போர் வெற்றியை விரும்பி, நம்மைத் துணையாகக் கொள்வதை யிகழ்ந்து ஊக்கத்தைத் துணையாகக் கொண்டு போனவர்; வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன்- திரும்பி வருதலை விரும்புதலால் இன்றும் உயிர் வாழ்ந்திருக்கின்றேன்.

அவ்விருப்பம் இல்லையாயின் இதற்குள் இறந்து பட்டிருப்பேன் என்பதாம். 'உரன்' ஆகுபொருளி. 'நசைஇ' சொல்லிசை யளபெடை.