பக்கம் எண் :

மணியிற் றிகழ்தரு நூல்போன் மடந்தை
யணியிற் றிகழ்வதொன் றுண்டு.

 

(இதுவுமது)

மணியில் திகழ்தரும்நூல்போல்-கோக்கப் பட்ட பளிக்கு மணியகத்துக் கிடந்து புறத்து விளங்கித் தோன்றும் நூல்போல ; மடந்தை அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு - இப்பெண்ணின் அழககத்துக் கிடந்து புறத்துப் புலனாகின்ற தொரு குறிப்பு முண்டு .

அணி கலவியாலான அழகு . அதனகத்துக் கிடத்தலாவது அதனுடன் தோன்றுதல்.