பக்கம் எண் :

பரிந்தோம்பிக் காக்க வொழுக்கந் தெரிந்தோம்பித்
தேரினு மஃதே துணை .

 

ஒழுக்கம் பரிந்து ஓம்பிக்காக்க - ஒழுக்கத்தை எவ்வகையிலும் கெடாவாறு வருந்தியும் பேணிக்காக்க ; தெரிந்து ஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை - பலவகை யறங்களையுமாராய்ந்து அவற்றுள் இருமைக்கும் துணையாவதை எவ்வளவு கவனமாகத் தேர்ந்தாலும் , அவ்வொழுக்கமே துணையாக முடியும் . ஏகாரம் பிரிநிலை.