பக்கம் எண் :

அறத்துப் பால்
துறவறவியல்

அதிகாரம் 32. இன்னா செய்யாமை

அஃதாவது பகைபற்றியாவது ஒரு பயனோக்கியாவது விளையாட்டாகவாவது கவனமின்மையாலாவது ஓருயிர்க்கும் ஒருதீங்கும் செய்யாமை. சினமில்லாத போதும் இன்னாசெய்தல் நிகழுமாயினும், பகைபற்றி நிகழ்வதே பெரும்பான்மை யாதலாலும், பகை வெகுளியின் நீட்சியாதலாலும், அதை விலக்குதற்கு இது வெகுளாமையின் பின் வைக்கப்பட்டது.

இன்னுதல் இனித்தல் அல்லது இன்பமாதல், இன்- இன்பு- இன்பம். இன்- இனி. இன்னா இனிய என்பதன் எதிர்மறையான பலவின்பால் வினையாலனையும் பெயர்.

 

சிறப்பீனுஞ் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

 

சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும்- சிறப்பைத்தரும் பெருஞ்செல்வம் பிறரை வருத்திப்பெறக்கூடுமாயினும்; பிறர்க்கு இன்னா மாசு அற்றார் கோள் - அதைப் பெறுதற்குப் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்யாமை குற்றமற்ற பெரியோர் கொள்கையாம்.

இதனாற் பெரும்பய னோக்கியும் இன்னா செய்தல் விலக்கப்பட்டது.