பக்கம் எண் :

முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கு மரண்சேர்ந்தா
மாக்கம் பலவுந் தரும் .

 

முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் - மாறுபாட்டோடு கூடிய வலிமையோர்க்கும் ; அரண்சேர்ந்து ஆம் ஆக்கம் பலவும் தரும் - அரணைச் சேர்ந்ததனாலுண்டாகும் மேம்பாடு பல நலங்களையும் தரும் .

மாறுபாடாவது மாநிலம் எல்லார்க்கும் பொதுவென்னும் பகைவர் சொல்லைப் பொறாத அரசர் மனத்திலெழும் வயிரம் . மாறுபாடும் வலியும் ஒருங்கே கூறியதனால் , இது பகைமேற்சென்ற வல்லரசர் செயலாயிற்று . உம்மை உயர்வு சிறப்பு . அரண் , ஆறும் மலையும் போல் இயற்கையும் , அகழியும் மதிலும் போற் செயற்கையும் ஆக இருவகைப்படும் . ஆக்கம் வலிமேம்பாடு . அது தரும் நலங்கள் பகைவரால் தமக்குத் தாக்குதலின்மையும் தாம் நிலையூன்றி அவரைத்தாக்கி வெல்லுதலுமாம் .