பக்கம் எண் :

பொருட்பால்
அரசியல்

அதிகாரம் 53. சுற்றந் தழால்

அஃதாவது , அரசன் தன் உறவினரைத் தன்னினின்று நீங்காமல் அணைத்துக் கொள்ளுதல் . வினைச்சுற்றத்திற்கு அடுத்து இனச்சுற்றமும் அரசன் ஆட்சிக்கும் வாழ்விற்கும் உதவுதலின் , இது தெரிந்து வினையாடலின் பின்வைக்கப்பட்டது . சுற்றியிருப்பது சுற்றம் , தழுவல் - தழால் . 'ஆல்' தொழிற் பெயரீறு . 'செல்வர்க்கழகு செழுங்கிளை தாங்குதல்.' (வெற்றி - 3) . செல்வருட் செல்வன் அரசன்.

 

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே யுள.

 

பற்று அற்ற கண்ணும் பழைமை பாராட்டுதல் - ஒருவன் செல்வம் அல்லது அதிகாரம் தொலைந்து வறியனானதின் விளைவாகத் தொடர்பு நீங்கிய விடத்தும் , அவனொடு தமக்கிருந்த பழையவுறவைச் சொல்லிப்பாராட்டும் இயல்புகள் ; சுற்றத்தார் கண்ணே உள - உறவினரிடத்திலேயே உள்ளன.

'பழைமை' பழைய இன உறவாட்டு ; ஆகுபெயர். நண்பரும் வறியாரும் நன்மை பெற்றிருப்பராதலின் ; இங்குப் பழைமையென்றது பழைய இனவுறவுநிகழ்ச்சிகளையே , உம்மை இறந்தது தழுவிய எச்சம்; சிறப்பன்று. ஏகாரம் பிரிநிலை; தேற்றமன்று. பற்றறாத போதுமட்டுமன்றிப் பற்றற்ற போதும் என்றும் , சுற்றத்தாரிடத்திலேயே என்றும் , பொருள்படுவதை நோக்கி யுணர்க.