பக்கம் எண் :

பொருட்பால்
உறுப்பியல்-குடி

அதிகாரம் 99. சான்றாண்மை.

அஃதாவது, பல நற்குணங்களாலும் நிறைந்து அவற்றை யாளுந்தன்மை, சாலுதல் நிறைதல்; பல நற்குணங்களாலும் என்பது அவாய்நிலையால் வந்தது. ஆண்மை ஆளுதல், அவற்றை என்னும் செயப்படு பொருட் சுட்டுப் பெயரும் அவாய்நிலையால் வந்ததே, மானமும் பெருமையும் அல்லாத நற்குணங்கள் பலவற்றையும் தொகுத்துக்கொண்டு நிற்றலால், இது அவற்றின்பின் வைக்கப்பட்டது, சான்றாண்மை சால்பு எனவும் படும்.

 

கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு

 

கடன் அறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள்பவர்க்கு - இது நமது கடமையென் றறிந்து சான்றாண்மையை மேற்கொண்டொழுகுவார்க்கு; நல்லவை எல்லாம் கடன் என்ப - நல்வினைகளெல்லாம் செய்யப்பட வேண்டிய கடமையாகும் என்று கூறுவர் அறிஞர்.

சான்றாண்மை நற்குணத் தொகுதியாதலின் அதை மேற்கொண்டவர்க்கு நல்வினையெல்லாங் கடமை யென்பது கருத்து.