பக்கம் எண் :

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டு முலகு.

 

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் பண்பு - நேர்பாட்டையும் (நீதியையும்) நல்வினையையும் விரும்புதலாற் பிறர்க்குப் பயன்படும் நல்லோர் பண்பை; உலகு பாராட்டும்-உலகத்தார் போற்றிப் புகழ்வர்.

' புரிந்த ' என்னும் பெயரெச்சம் கரணியப்பொருளது, நயனொடு நன்றிபுரிந்த பயனுடையார் ' உலகிற்குப் பயன் படுதலாலும் ஒரு சிலரேயாதலும் ' உலகுபாராட்டும் என்றார். உலகு ஆகுபெயர்.