பக்கம் எண் :

நட்பியல்188கலைஞர் உரை

936.

அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்

முகடியான் மூடப்பட் டார்.
 

சூது   எனப்படும்   தீமையின்   வலையில்   விழுந்தவர்கள்  வயிறார
உண்ணவும் விரும்பாமல் துன்பத்திலும் உழன்று வருந்துவார்கள்.
 

937.

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்

கழகத்துக் காலை புகின்.
 

சூதாடும்  இடத்திலேயே  ஒருவர் தமது காலத்தைக் கழிப்பாரேயானால்,
அது    அவருடைய    மூதாதையர்   தேடிவைத்த    சொத்துக்களையும்
நற்பண்பையும் நாசமாக்கிவிடும்.
 

938.

பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்

தல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.
 

பொருளைப்  பறித்துப்  பொய்யனாக  ஆக்கி,  அருள் நெஞ்சத்தையும்
மாற்றித், துன்ப இருளில் ஒருவனை உழலச் செய்வது சூது.
 

939.

உடைசெல்வம் ஊணொளி கல்வியென் றைந்தும்

அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.
 

சூதாட்டத்திற்கு  அடிமை   யாக்கிவிட்டவர்களை   விட்டுப்   புகழும்,
கல்வியும், செல்வமும், உணவும், உடையும் அகன்று ஒதுங்கி விடும்.
 

940.

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்

உழத்தொறூஉம் காதற் றுயிர்.
 

பொருளை  இழக்க  இழக்கச்  சூதாட்டத்தின்மீது ஏற்படுகிற ஆசையும்,
உடலுக்குத் துன்பம்  தொடர்ந்து வரவர  உயிர்மீது கொள்ளுகிற ஆசையும்
ஒன்றேதான்.