பக்கம் எண் :

  அரசியற் படலம்119

எங்கும்  எய்என எழுபகை இன்மையால்- (அம் மன்னனுக்கு)
எவ்விடத்திலும்  விரைந்து  எழுகின்ற   பகைவர்கள்   இல்லாமையால்;
மொய்  பொறா தினவு உறு
- போர்த் தொழிலே பெறாமையால் தினவு
கொண்டனவான;  முழவுத்  தோளினான்-  மத்தளம் போன்ற திரண்ட
தோள்களை  உடைய  அவ்வரசன்;  வையகம்  முழுவதும் - உலகில்
வாழும்  உயிர்கள்  அனைத்தையும்; வறிஞன் ஓம்பும் ஓர் செய்என-
வறியவன்   தனக்குள்ள   ஒரே   வயலைக்   கண்ணும்  கருத்துமாகப்
பாதுகாப்பது  போல; காத்து. இனிது அரசுசெய்கின்றான்- பாதுகாத்து
இனிமையான ஆட்சிசெய்து வருகிறான்.

மொய்பெறா:  போர் செய்தல் இல்லாமையால் தோள்கள் தினவுறுதல்
இயற்கை.  தோளுக்கு  ‘முழவு  திரட்சியால்  உவமை  ஆயிற்று. பெறா:
பெறாத ஈறு கெட்ட எதிர் மறைப்பெயரெச்சம்.  ஓம்புதல்:  காத்தல்; உறு
தோள்: வினைத்தொகை.

‘எய் என’  என்பதற்கு  அம்புகளை எய்யுங்கள் என்று சொல்லும்படி
எழுகின்ற பகை எனவும் பொருள் கூறுவர்.