பக்கம் எண் :

  தாடகை வதைப் படலம்247

வாச  நாள் மலரோன் அன்ன மாமுனி  -  மணம்   பொருந்திய
அன்றலர்ந்த    தாமரை    மலரில்  இருக்கும்  பிரமனுக்கு  ஒப்பாகிய
தவமுனிவனாகிய   விசுவாமித்திரனுடைய;  பணி மறாத - கட்டளையை
மறுக்காத; காசு  உலாம்  கனகப்  பைம்பூண்  காகுத்தன் - மணிகள்
பொருந்தியதும்  பொன்னால்  அமைந்ததுமாகிய  பசிய அணிகலன்களை
அணிந்துள்ள  காகுத்தனாகிய   இராமனது;   கன்னிப்   போரில்  -
இவ்விளம்போரில் (முதல்  போர்);  வாள் அரக்கர் தங்கள் குலத்து -
வாள்முதலிய   படைக்கலங்களைக்   கொண்ட  அரக்கர்  குலத்தினரது;
உயிர்  குடிக்க   அஞ்சி   
-  உயிரை  உண்பதற்குப்  பயந்து;  கூசி
ஆசையால்  உழலும்   கூற்றும்   
-  இதுவரை  நடுங்கி.  (ஆனால்)
ஆசையால்  திரிந்து  கொண்டிருந்த எமனும்; சுவை சிறிது அறிந்தது .
கொஞ்சம் ருசி தெரிந்து கொண்டான்.

நாண்மலர்:   அன்றலர்ந்த மலர். மலரோன்: பிரமதேவன் பிரமனைப்
போல    மன்னுயிர்   அடங்கலும்   படைப்பேன்    எனத்தொடங்கிய
முனிவனாதலின்  பிரமனை  உவமை  கூறினாரென்க.   பணி: கட்டளை.
மறாத:  மறுக்காத  (எதிர்  மறைப்  பெயரெச்சம்).  காசு:  மணி. உலாம்:
உலாவும்   என்பதன்   இடைக்குறை   (பொருந்தும்).     பசுமை+பூண்:
பைம்பூண்.  காகுத்தன்:  காகுந்தன் மரபில்  தோன்றியவன்   (இராமன்).
இந்திரன் காளையாகிச் சுமக்க - அரக்கர்களை  வென்று  இந்திரனுடைய
ஆட்சியை  மீட்டுக்  கொடுத்த  சூரியகுலத்து  மன்னன்;  இவன் பெயர்
புரஞ்சயன்  என்பது.  காகுத்தன்  என்பது  இந்திரனாகிய   காளையின்
பிடரில்  நின்றவன்  என்னும்  பொருள் உடையதாகும்.   கன்னிப்போர்;
இளம்போர்.   இராவணனுக்கு  அஞ்சி  -  அரக்கர்  உயிர்   உண்ண
ஆசையிருந்தும் உண்ண இயலாத எமன் - இராமனது   கன்னிப்போரில்
சிறிது சுவை அறிந்தான் என்பது கருத்து.                       54
 

393.‘யாமும் எம் இருக்கை பெற்றேம்;
   உனக்கு இடையூறும் இல்லை;
கோமகற்கு இனிய தெய்வப்
   படைக்கலம் கொடுத்தி’ என்னா.
மா முனிக்கு உரைத்து. பின்னர்.
   வில் கொண்ட மழை அனான்மேல்
பூமழை பொழிந்து வாழ்த்தி.
   விண்ணவர் போயினாரே.

 

யாமும்  எம் இருக்கை பெற்றேம்-  தேவர்களாகிய   நாங்களும்
இழந்த    எங்கள்   இருப்பிடங்களை  அடைந்துவிட்டோம்;  உனக்கு
இடையூறும்  இல்லை   
-   உனக்கோ  அரக்கர்களால்  இனி  எந்த
இடையூறும்  உண்டாக  மாட்டாது;   கோமகற்கு  இனிய  தெய்வப்
படைக்கலம்  கொடுத்தி   என்னா   
-   அரசிளங்   குமாரனாகிய
ராமபிரானுக்கு   இனிய   தெய்வத்  தன்மையுடைய படைக்கலங்களைக்
கொடுப்பாயாக என்று; மாமுனிக்கு உரைத்து - மாபெரும் முனிவனான
விசுவாமித்திரனுக்குச் சொல்லி; பின்னர். வில்கொண்ட மழை அனான்
மேல்
- பிறகு.