பக்கம் எண் :

காட்சிப் படலம்331

 

பின்னே, வாளா பேதுறுவீரேல், பிழை’ என்றாள்.
‘அன்னே, நன்று!’ என்றாள்; அவர் எல்லாம்
                              அவிவுற்றார்.

     இன்னோரன்ன -இப்படிப்பட்ட அவலங்கள்; எய்திய காலத்து -
(பிராட்டிக்கு) வந்த சமயத்தில்; இடை நின்றாள் - (அரக்கிகட்கும்
பிராட்டிக்கும்) நடுவிலிருந்த திரிசடை (பிராட்டியை நோக்கி; அம்மா - தாயே;
கண்ட கனாவின் முடிவு -
அறித கனவின் முடிவை; முன்னே சொன்னேன்
-
முன்பு கூறினேன்; பின்னே - மறுபடியும்; வாளா - வீணாக;
பேதுறுவீரேல்- மனங்கலங்கினால்; பிழை என்றாள் - குற்றம் என்று
கூறினாள் (அப்போதுபிராட்டி); அன்னே - தாயே; நன்று - நீ கூறியது
நல்லது; என்றாள் - என்றுகூறித் தேறினாள் (இம்மொழி கேட்ட);
அவரெல்லாம் -
வருத்திய அந்தஅரக்கிகள்; அவிவுற்றார் -
அடங்கினார்கள்.

     திரிசடை கனவுகண்டதாகக் கூறியதைக் கேட்ட அரக்கிமார்கள் ஏதோ
நம் அறியாததொன்று உள்ளது என்று யூகித்தறிந்து அமைதி பெற்றனர்.
திரிசடை பிராட்டியின்பால் கனவுச் செய்தியைக் கூறியபோது அரக்கிகள்
துயின்றனர். ஆதலின் இப்போது திரிசடை மொழியிலிருந்து அதை அறிந்தனர்
என்க. திரிசடை முன்பு கனவின் இடையில் விழித்துக்கொண்டாள். அதன்
முடிவைக் கூறு என்று பிராட்டி திரிசடையின்பால் பேசினாள் - திரிசடை
உறங்கி முடிவைக் கூறினாள் போலும். ‘கனவின் முடிவு’ என்னும் சொல் நாடக
உத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டது.                       (158)

5227.

அறிந்தார், அன்ன முச்சடை என்பாள் அது சொல்ல;
பிறிந்தார்சீற்றம்; மன்னனை அஞ்சிப் பிறிகில்லார்;
செறிந்தார் ஆயதீவினை அன்னார் தெறல்
                                எண்ணார்;
நெறிந்து ஆர்ஓதிப் பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள்.

     அறிந்தார் அன்ன- முக்காலமும் அறிந்தவரை ஒத்த; முச்சடை
என்பாள் -
திரிசடை என்பவள்; அது சொல்ல - அம்மொழியைக்கூற;
மன்னனை அஞ்சிப் பிரிகில்லார் -
அரசனுக்காகப் பயப்பட்டு சீதையை
விட்டுப் பிரியாத அரக்கிகள்; சீற்றம் பிரிந்தார் - கோபத்திலிருந்து விலகினர்;
ஆய தீவினை அன்னார் - அந்த தீவினைபோலும் அரக்கிகள்;
தெறல்