பக்கம் எண் :

இலங்கை எரியூட்டு படலம்789

13. இலங்கைஎரியூட்டு படலம் 

     அனுமன்இலங்கை நகரைக் கொளுத்திய செய்தியைக் கூறுவது இந்தப்
படலம். இலங்கா புரியை அக்கினி தேவனுக்கு அனுமன் உணவாக்கினான்
என்பது இதன் பொருள். ஊட்டுதல் உண்பித்தல்.

மாளிகைகளில்தீப்பற்ற மாந்தர் பூசலிட்டு ஓடுதல்

கலி விருத்தம் 

5943.

கொடியைப்பற்றி, விதானம் கொளுவி, தான்
நெடிய தூணைத்தழுவி, நெடுஞ் சுவர்
முடியச் சுற்றி,முழுதும் முருக்கிற்றால்-
கடிய மாமனைதோறும் கடுங் கனல்.

     கடும் கனல் -(அனுமன்வாலில் இட்ட) கொடிய நெருப்பு; கடிய
மாமனை தோறும் -
காவலை உடைய பெரிய மாளிகைகளில் எல்லாம்;
கொடியைப் பற்றி -
கொடிகளைப்பற்றிக்கொண்டும்; விதானம் கொளுவி -
மேற் கட்டிகளைஎரித்தும்; நெடிய தூணை தழுவி - உயர்ந்த தூண்களைச்
சூழ்ந்தும்; நெடுஞ்சுவர் முடிய சுற்றி - நீண்ட சுவர்களை முழுவதும் சுற்றிக்
கொண்டும்;முழுதும் முருக்கிற்று - அம்மாளிகைகள் முழுவதையும் எரித்து அழித்தது;

     முருக்கிற்று -அழித்தது; கடி - காவல்; கனல் - நெருப்பு; தான், ஆல்;
அசைகள்.                                                    (1)

5944.

வாசல்இட்ட எரி மணி மாளிகை
மூச முட்டி, முழுதும்முருக்கலால்,-
ஊசலிட்டென ஓடி,உலைந்து உளை
பூசலிட்ட-இரியல்புரம் எலாம்.

     வாசல் இட்ட எரி- மாளிகையின் வாயிலில் அனுமனால்
பற்றவைக்கப்பட்ட நெருப்பு; மணி மாளிகை மூச முட்டி - அழகிய
மாளிகையை மொய்த்தாற் போலச் சூழ்ந்து தாக்கி; முழுதும் முருக்கலால் -
முழுவதையும் எரித்து அழித்ததனால்; இரியல் புரம் எலாம் - நிலை தளர்ந்த
அந் நகரத்து மக்கள் எல்லாம்; ஊசல்