பக்கம் எண் :

194யுத்த காண்டம் 

ஊட்டப்பட்டது  போலச்   சிவந்த; ஒண்கணான் -  ஒளிமிக்க
கண்களை உடையவனாயினான்.
 

கோட்டிய - கோடுதலைஉடைய  (நேர்மையில்லாத). மூட்டிய -
மூட்டப்பட்ட. உருகிய  அரக்கு ஊட்டப்பட்டது  போன்ற சிவந்த
கண்களை உடையவன் என்பதனை "ஊட்டக்  கூட்டிய  அனைய
ஒண்கணான்" என்றார். முடுகுதல் - விரைதல்.
 

(1)
 

6366.

' "இரணியன் என்பவன் எம்மனோரினும்

முரணியன்; அவன்தனை முருக்கி முற்றினான்,

அரணியன்" என்று, அவற்கு அன்பு பூண்டனை -

மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் !

 

மரணம் என்று   ஒரு   பொருள் -   (சினந்த  ராவணன்
வீடணனைப் பார்த்து) மரணம்  என்ற  சொல்லின் பொருளையே;
மாற்றும்  வன்மையோய்-   மாற்றிய   வலிமை உடையவனே !;
இரணியன்  என்பவன்-   இரணியன்   என்ற  பெயர்  கொண்ட
அவன்; எம்மனோரினும் முரணியன்- எம்மைப் போன்றவரினும்
வலிமைமிக்கவன்;  அவன்   தனை   முருக்கி -   அத்தகைய
அவனைக்   கொன்று;    முற்றினான்   அரணியன்  என்று-
தீர்த்தவன் நமக்கு  பாதுகாப்பானவன்  என்று;  அவற்கு அன்பு
பூண்டனை
-     அந்தத்திருமாலுக்கு      அன்பு    கொண்டு
வாழ்வாயாயினை.
 

இலங்கைப் போரில் பங்கு பெறாமல் உயிர் பிழைக்க வீடணன்
நினைப்பதாக   எண்ணுவதை  'மரணம்...மாற்றும்   வன்மையோய்'
என்ற தொடர் குறிக்கிறது.  அரணியன் - பாதுகாப்பவன்.  முருக்கி
முற்றுதல்  -  கொன்று   தீர்த்தல்.   எம்மனோர்  - எ(ந)ம்மைப்
போன்றவர்.
 

(2)
 

6367.

'ஆயவன் வளர்த்த தன் தாதை யாக்கையை

மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும்,

ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய்

நீயுமே நிகர்; பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ ?
 

ஆயவன்- நீ கூறிய அத்தகையவனான பிரகலாதன்; வளர்த்த
தன் தாதை   யாக்கையை
-   தன்னைப்   பெற்று   வளர்த்த
தந்தையான இரணியனது உடலை; மாயவன்  பிளந்திட-  மாயச்
செயல்களை  உடைய  திருமால்  பிளந்து  வதைக்க;   மகிழ்ந்த
மைந்தனும்
-  அதைப்   பார்த்து   மகிழ்ச்சியடைந்த   மகனான
அப்பிரகலாதனும்; ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு-  பொருந்திய  நமது