பக்கம் எண் :

236யுத்த காண்டம் 

வான் நனைய  -  வானம் நனையவும்; மண் நனைய வளர்ந்து
எழுந்த 
-  மண்நனையவும்  மிக  எழுந்த; கொழுங் குருதி  மகர
வேலை  தான் நனைவுற்று 
-  செழுமையான  இரத்தத்தில்  மகர
மீன்களுடைய  கடலும் நனைய; எழும் பறவைச் சிறை தெளித்து -
வானில் எழும்  பறவைகளின் சிறகுகளில் தெளித்த;  புது  மழையின்
துள்ளி  தாங்கி 
-  புதிய  மழைத்  துளிகளைத்  தாங்கியிருப்பதால்; 
மீன் அனைய நறும் போதும்
  -   விண்மீன்  போன்ற  வெள்ளிய
நறுமலர்களும்; விரை அரும்பும் சிறைவண்டும்- மணமிக்க அரும்பும்
கருஞ்சிறகு  வண்டுகளும்; வேறு நிறம் எய்தி - வேற்று நிறம் பெற்று;
கானகமும்  கடிபொழிலும்   முறிஈன்ற போன்று- காடும் மணமிக்க
சோலையும்  செந்தளிர்களைத்    தளிர்த்தது     போன்று;   ஒளிர்வ
காண்மின் காண்மின்
- விளங்குவதைப் பாருங்கள்! பாருங்கள்! 
 

(22)
 

9603.

'வரை பொருத மத யானைத் துணை மருப்பும்,

கிளர் முத்தும், மணியும், வாரி,

திரை பொருது புறம் குவிப்பத் திறம் கொள் பணை

மரம் உருட்டி, சிறைப் புள் ஆர்ப்ப,

நுரை கொடியும் வெண் குடையும் சாமரையும்

எனச் சுமந்து, பிணத்தின் நோன்மைக்

கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடுங் குருதிப்

பேர் ஆறு காண்மின்! காண்மின்!

 

வரைபொருத மதயானைத் துணைமருப்பும்- மலையொடு
போரிட்ட மதமிக்க யானையின் இரட்டைக் கொம்புகளையும்; கிளர்
முத்தும்  மணியும்  வாரி
- (அவற்றில்  தோன்றிய  ஒளிமிக்க
முத்துக்களையும், மணிகளையும் வாரிக்கொண்டு; திரை பொருது
புறம் குவிப்ப
- அலைகள் மோதி   இருபுறமும் குவிக்க; திறம்
கொன் பணைமரம் உருட்டி
- வலிமை மிக்க பருத்த மரங்களை
உருட்டி;  சிறைப்புள் ஆர்ப்ப  -  சிறகோடு கூடிய  பறவைகள்
ஆரவாரிக்க;   கொடியும்   வெண்குடையும்   -   கொடியும்
வெண்குடையும்; சாமரையும் நுரை எனச் சுமந்து - சாமரையும்
ஆகியவற்றை  நுரை  எனும் படி  சுமந்து கொண்டு; பிணத்தின்
நோன்மைக் கரை பொருது
- பிணங்களாலாகிய வலிய கரைகளை
மோதி; கடல் மடுக்கும் கருங் குருதிப் பேர்ஆறு  - கடலில்
கலக்கும் வேகமுள்ள இரத்தப் பேராற்றை; காண்மின் காண்மின்
- பாருங்கள்! பாருங்கள்!  
 

(23)