பக்கம் எண் :

 வானரர் களம் காண் படலம்237

9604.

'கய்க் குன்றப் பெருங் கரைய, நிருதர் புயக்

கல் செறிந்த, கதலிக் கானம்

மொய்க்கின்ற பரித் திரைய, முரண் கரிக் கைக்

கோள் மாவ, முளரிக் கானின்

நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த, விழும் குடரின்

பாசடைய, நிணமேல் சேற்ற,

உய்க்கின்ற உதிர நிறக் களம் குளங்கள்,

உலப்பு இறந்த, உவையும் காண்மின்!

 

கய்க்குன்றப் பெருங்கரைய- தும்பிக்கைகளை உடைய  மலை
போன்ற யானைப் பிணங்களால் ஆகிய கரையையுடையனவும்; நிருதர்
புயக் கல் செறிந்த
- அரக்கரின் தோள்களால் ஆகிய படிக்கற்கள்
நெருங்கியுள்ளனவும்; கதலிக் கானம் மொய்க்கின்ற பரித் திரைய
- கொடித்திரளாகிய  காடுகள்  உடைய குதிரைகளாகிய  அலைகளை
உடையனவும்; முரண்கரிக்கைக் கோள் மாவ- பகையுடன் மாறுபட்ட
யானையின்     தும்பிக்கை  ஆகிய   முதலைகளை   உடையனவும்; 
முளரிக்கானின் நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த - தாமரைக் காடுபோல
ஒளியில் பொலிவு  பெற்ற முகங்களை உடையனவும்; விழும் குடரின்
பாசடைய
- வீழ்கின்ற குடல்களாய பாசிகளையுடையனவும்; நிணமேல்
சேற்ற
 - கொழுப்பாகிய  சேற்றை உடையனவும்; உய்க்கின்ற உதிர
நிறக் களம்  குளங்கள்
- (அரக்கர்  உடம்பிலிருந்து)  சொரிகின்ற
இரத்தமாம்   நீரையுடைய  அகன்ற  குளங்கள்;  உலப்பு  இறந்த -
எண்ணிக்கையைக்   கடந்து   நிற்பன;   உவையும்   காண்மின் -
இவற்றையும் பாருங்கள்;
 

கரை, படிக்கல் வரிசை, அலைகள், முதலைகள்,  தாமரைக் காடு,
பச்சையிலை, சேறு, நீர் ஆகியவை உள்ள குளம் போலப் போர்க்களம்  உருவகப்படுத்தப்  பட்டுள்ளது.  கய்க்குன்றம்  - யானை, கோள்மா -
முதலை.  இறந்த வீரர்களின் முகம் தாமரை போல்  மலர்ந்த  நிலை 
'வெஞ்சோரி  நீராக, வீழ்தொங்கல்  பாசடை யொக்க அடு செங்களம்
பங்கயப் பொய்கை ஆமாறு காண்மின்களே' (கலிங்கத்துப் பரணி 487)
என்ற பாடலுடன் ஒப்பிடலாம். 
 

(24)
 

9605.

'நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிணச் சேற்றின்,

உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின்,

கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின்,

இன மள்ளர் பரந்த கையில்,