பக்கம் எண் :

290யுத்த காண்டம் 

அலங்கல் சில்லி- ஒளி வீசும் தேருருளை; பூமியில் சுரித்த
தன்மை
  -  புழுதியில்   புதைந்த   தன்மையை; நோக்கிய
புலவர்போத
  - பார்த்துக்  கொண்டிருந்த தேவர்கள் வந்து;
(இராமபிரான் உடற்பாரத்தை  வியந்தவர்களாய்); ஊழி வெங்
காற்றின்
  -  யுக முடிவுக் காலத்தில்   பொங்கும்  வெப்பம்
நிறைந்த  சூறாவளியைக் காட்டிலும்;  வெய்ய  கலுழனை -
கொடிய  கருடாழ்வானை,;  ஒன்றும் சொல்லார்- (நினைந்து)
புகழ்ச்சியாக  யாதும் கூறாமல்; அநுமன் தோளை- (ஆற்றல்
மிக்க)   அநுமனின் தோள்களை; மலர்கள் தூவி  - பூக்கள்
சொரிந்து;   வாழிய  - வாழ்க  வாழ்க  என்று; ஏத்தினார்-
போற்றி செய்தார்கள். 
 

(1)
 

9705.

'எழுக, தேர்; சுமக்க, எல்லோம் வலியும்; புக்கு

இன்றே பொன்றி

விழுக, போர் அரக்கன்; வெல்க, வேந்தர்க்கு

வேந்தன்; விம்மி

அழுக, பேர் அரக்கிமார்' என்று ஆர்த்தனர், அமரர்;

ஆழி

முழுகி மீது எழுந்தது என்னச் சென்றது, மூரித்

திண் தேர்.

 

(தேவர்கள்   மேலும்),   அமரர் - தேவர்; தேர் எழுக-
இத்தேர்    மேலெழுக;   எல்லோம் வலியும் சுமக்க - நம்
யாவருடைய   வலிமையையும்   இத்தேர்  ஏந்துவதாக; புக்கு 
இன்றே   போர் அரக்கன்  பொன்றி   விழுக
- (இத்தேர்)
புகுவதால் இன்றைய தினமே போர் வெறி கொண்ட அரக்கனாகிய
இராவணன்   அழிந்து   வீழ்வானாக; வேந்தர்க்கு வேந்தன்
வெல்க
- வேந்தருக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தியான இராமன் வாகை
சூடுவானாக; பேர் அரக்கிமார் விம்மி அழுக- அரக்கர்களின்
மனைவிமார்களான   எண்ணற்ற அரக்கியர் (தம் கணவர் மாய)
விம்மி அழுவார்களாக'; என்று அமரர் ஆர்த்தனர் -  என்று
கூறி தேவர்கள்    ஆரவாரம் புரிந்தனர்;   மூரித்திண்தேர்-
வலிமையும் திண்மையும் மிக்க இராமனின் தேர்; ஆழி முழுகி
மீதெழுந்தது என்ன
- கடலில் முழுகி மேலெழுந்தாற் போன்று
(புழுதியினின்றும் பொங்கியெழுந்து); சென்றது -  (போர்க்களம்
நோக்கிச்) சென்றது. 
 

(2)