பக்கம் எண் :


64

வருந்தும்படி, செருப் பையின்று இறந்த மதனனைச் சூட்டத் திருமுடி
வேண்டும் என்று - சிவபெருமானோடு போர்புரிந்து இறந்த மன்மதனுக்குச்
சூட்டுவதற்குத் திருமுடி வேண்டும் என்று, யானை மருப்பையும் கும்பத்
தலத்தையும் சக்கரவாகத்தையும் வட கனகப் பொருப்பையும் படைத்து -
முதலில் யானைக்கொம்பையும் மத்தகத்தையும் வட்டவடிவாகிய சக்கரவாள
மலையையும் வடக்கேயுள்ள பொன் மலையையும் படைத்து, தெளிந்தபின்
படைத்த புளகித பூரண முலையாள் - கைதேர்ந்தபின் படைத்த புளகம்
முகிழ்த்த வளர்ச்சி நிரம்பிய தனங்களை யுடையவள்.

     பையின்று : பயின்று என்பதன் போலி. "அஐ முதல் இடை ஒக்கும்
சஞயமுன்." இருப்பு : தொழிலாகுபெயர்; மதனனை : நான்காவதன்
பொருளில்வந்த உருபுமயக்கம்; என்றி யானை : குற்றியலிகரம்; மதனுக்கு
முடிசூட்டுவதற்குப் படைத்தது இது. இவள் கொங்கையே மன்மதன் கிரீடம்
ஆம் என்பது கருத்து.
                                                    (14)

 
       இடையழகு இயம்புதல்
119. அறம்திகழ் தவமும் அகிலமும் இதனால்
   அழியுமென் றயன்படைத் திலனோ
சிறந்தவேல் விழியை முன்படைத்தயர்ந்து
   செங்கரம் சோர்ந்ததோ திகைத்து
மறந்ததோ கரந்து வைத்ததோ களப
   வனமுலைப் பொறைசுமந் துருகி
இறந்ததோ உளதோ இல்லையோ இனிமேல்
   எய்துமோ அறியொணா திடையே.

     (இ - ள்.) அயன் - பிரமன், அறம் திகழ் தவமும் அகிலமும்
இதனால் அழியும் என்று படைத்திலனோ - அறநெறி விளங்கும் வீட்டு
நெறியும் உலகியல் நெறியும் சந்திரமதியின் இடையினால் அழியும் என்று
எண்ணி இடையினைப் படைக்கவில்லையோ, சிறந்த வேல் விழியை முன்
படைத்து அயர்ந்து செங்கரம் சோர்ந்ததோ - சிறந்த வேல் போன்ற
கண்களை முதலில் படைத்து இளைத்துச் சிவந்த கைகள் தளர்ந்தனவோ,
திகைத்து மறந்ததோ - செய்வதறியாது மதிமயங்கி மறந்துபோனினனோ,
கரந்து வைத்ததோ - அல்லது அவள் வடிவில்
மறைத்துவைத்திருக்கிறானோ, களப வன முலைப் பொறை சுமந்து உருகி
இறந்ததோ - சந்தனக்குழம்பணிந்த அழகிய முலைகளின் பாரத்தைச்
சுமந்து உருகி இற்றுப்போயிற்றோ, உளதோ இல்லையோ இனி மேல்
எய்துமோ இடையே அறி ஒணாது - இடை இருக்கிறதோ இல்லையோ
அல்லது இனிமேல்தான் உண்டாகுமோ இடை இருப்பதாகவே

தெரியவில்லை. இத்தகையது இவள் இடை என அறிக.

     ஓகாரம் : தெரிநிலை. அயன் சோர்ந்தது வைத்தது : திணைவழு.
அறி ஒணாது : வினையெச்சத்து அகரம் தொக்கது. ஒணாது : எதிர்முறை
வினைமுற்று.
                                                    (15)