3,கால்கோள் காதை

வாய்வா ளாண்மையின் வண்டமி ழிகழ்ந்த
காய்வேற் றடக்கைக் கனகனும் விசயனும்
ஐம்பத் திருவர் கடுந்தே ராளரொடு
செங்குட் டுவன்றன் சினவலைப் படுதலும221
உரை
224

       வாய்வாளாண்மையின் வண்டமிழ் இகழ்ந்த-வாய் வறிதே இராமையால் வண்டமிழை இகழ்ந்துரைத்த, காய்வேல் தடக்கைக் கனகனும் விசயனும் - கொதிக்கும் வேலினை யேந் திய பெரிய கைகளையுடைய கனகனும் விசயனும், ஐம்பத்திரு வர் கடுந்தேராளரொடும் - கடிய செலவினையுடைய தேர்வல் லார் ஐம்பத்திருவருடனும், செங்குட்டுவன்தன் சினவலைப் படு தலும் - செங்குட்டுவ மன்னனின் சினமாகிய வலையின் கண்ணே அகப்படுதலும்;

      வாய்வாளாண்மை - வாயாகிய வாளின் ஆண்மை; வாய் வீரம். வாய்வாளாமை யென்பது ஒன்றும் பேசாதிருத்தலாகலின் இச்சொல் அதனின் வேறாமென்க; 1 "வாய்வாளாமை ... மாற்ற முரையா திருத்தல்" என்பது காண்க. பற்றுக்கோட் பட்டா ரென்பது சின வலைப்படுதலென்பதனாற் பெற்றாம்.


1  மணி. 30: 247--9.