3,கால்கோள் காதை
245

முடித்தலை யடுப்பிற் பிடர்த்தலைத் தாழித்
தொடித்தோள் துடுப்பின் துழைஇய ஊன்சோறு
மறப்பேய் வாலுவன் வயினறிந் தூட்டச்
சிறப்பூண் கடியினஞ் செங்கோற் கொற்றத்து

அறக்களஞ் செய்தோன் ஊழி வாழ்கென
மறக்கள முடித்த வாய்வாட் குட்டுவன242
உரை
247

       முடித்தலை அடுப்பில் பிடர்த்தலைத் தாழி-முடி சூடிய தலையாகிய அடுப்பில் யானையின் தலையாகிய தாழியில் தொடித்தோள் துடுப்பில் துழைஇய ஊன்சோறு - தொடி யணிந்த தோளாகிய துடுப்பினால் துழாவி அடப்பட்ட ஊனாகிய சோற்றை, மறப்பேய் வாலுவன் வயின் அறிந்து ஊட்ட-மறம் பொருந்திய பேய் மடையன் பதமறிந்து உண்பிக்க, சிறப்பூண் கடியினம் செங்கோற் கொற்றத்து அறக்களம் செய்தோன் ஊழி வாழ்க என-சிறந்த உணவினையுண்ட பேயினங்கள் முறை வழுவா வென்றியினாலே அறக்களஞ் செய்தோன் ஊழிதோறும் வாழ்க என வாழ்த்த. மறக்களம் முடித்த வாய்வாட் குட்டுவன்- போர்க்களச் செய்கையை முடித்த தப்பாத வாளினையுடைய செங்குட்டுவன்;

      பிடர்த்தலை- பிடரினையுடைய யானைத்தலை; 1 "கொற்றவாண் மறவ ரோச்சக் குடரொடு, தலையுங் காலும், அற்றுவீ ழானைப் பானை யடுப்பினி லேற்று மம்மா" என்றார் செயங்கொண்டாரும். பேய் வாலுவன் - பேயாகிய மடையன் ; பேய்க்குச் சோறிடும் மடையன். வயின் - பதம் ; 2 "வளைக்கை மகடூஉ வயினறிந் தட்ட" என்பதன் உரை காண்க. 3 "ஆண்டலை யணங்கடுப்பின், ... தொடித்தோட்கை துடுப்பாக, வாடுற்ற வூன்சோறு, நெறியறிந்த கடிவாலுவன், அடியொதுங்கிப் பிற்பெயராப், படையோர்க்கு முருகயர" என்றார் காஞ்சிப் புலவர். சிறப்பூண் - விருந்தூண். கடி - பேய். தமக்கு உணவளித்தமையின் 'அறக்களஞ் செய்தோன்' என்றன. இது கள வழி கூறிற்று; 4 "களவழித் தேரோர் தோற்றிய வென்றியும்" என் பதற்கு நச்சினார்க்கினியர் உரைத்தவுரை காண்க. முடித்தனன் அங்ஙனம் முடித்த குட்டுவன் என அறுத்துரைக்க.


1 கலிங், களம் 47. 2 பெரும்பாண். 304.
3 மதுரைக். 29-38. 4 தொல். பொருள். 76.