வீடு பேறு
 
2844.
 • வீட்டினது இயற்கை நாம் விளம்பின் தீம் கதிர்ப்
 • பாட்டரும் பனிமதி பழித்த முக் குடை
 • மோட்டு இரும் கொழுமலர்ப் பிண்டி மூர்த்தி நூல்
 • ஈட்டிய பொருள் அகத்து இயன்றது என்பவே
   
2845.
 • உள் பொருள் இது என உணர்தல் ஞானம் ஆம்
 • தௌளிதின் அப் பொருள் தெளிதல் காட்சி ஆம்
 • விள் அற இருமையும் விளங்கத் தன் உளே
 • ஒள்ளிதின் தரித்தலை ஒழுக்கம் என்பவே
   
2846.
 • கூடிய மும்மையும் சுடர்ந்த கொந்து அழல்
 • நீடிய வினை மரம் நிரைத்துச் சுட்டிட
 • வீடு எனப்படும் வினை விடுதல் பெற்றது அங்கு
 • ஆடு எழில் தோளினாய் அநந்த நான்மையே
   
2847.
 • கடை இலா அறிவொடு காட்சி வீரியம்
 • கிடை இலா இன்பமும் கிளந்த அல்லவும்
 • உடைய தம் குணங்களோடு ஓங்கி விண் தொழ
 • அடைதலான் மேல் உலகு அறியப் பட்டதே