9998.

மண்டல மதியின் நாப்பண் மான் இருந்தென்ன, 

மானம்

கொண்டனர் ஏற்றி, வான மடந்தையர் தொடர்ந்து  

கூட,

உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் 

சூழ்ந்து ஓட,

அண்டர் நாயகன்பால், அண்ணல் வீடணன் அருளிச் 

சென்றான்.

 

அண்ணல் வீடணன் - தலைமையான வீடணன் (பிராட்டியை);
மண்டல   மதியின் நாப்பண் மான் இருந்தென்ன- வட்டமான
சந்திரன்     நடுவே      மான்       இருப்பதைப்      போல;
கொண்டனர்   மானம்  ஏற்றி  -   அழைத்துக்     கொண்டு
வந்தவர்களாய்     விமானத்தில்     ஏற்றி    வைத்து;   வான
மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட
- தேவப்   பெண்கள் பின் பற்றி
உடன் வர; உண்டை வானரரும் ஒள்வாள் அரக்கரும் புறம்
சூழ்ந்து ஓட
- உருண்ட  வடிவமைப்புடைய   குரக்கு  வீரரும்
ஒளிபடைத்த வாள்   ஏந்திய   அரக்கரும்   புறத்தே   சுற்றிக்
கொண்டு ஓடிவர; அண்டர் நாயகன் பால் - தேவதேவனாகிய
இராமபிரானிடத்து;   அருளின்     சென்றான்  -   அவன்
கட்டளையிட்டருளியபடி சென்று சேர்ந்தான்.
 

குரங்குகளின் உருண்ட வடிவமைப்பு  நோக்கி  'உண்டை'
என்பது   வந்தது.  வீடணச் சார்புடைய அரக்கர்கள் பிழைத்
திருப்பவர் உனராதலின் 'அரக்கரும்' என்றார். 
 

(47)