79.‘பற்பல நாள் செலீஇ. பதுமை போலிய
பொற்பினாள் வயிற்றிடை. புவனம் ஏங்கிட.
வெற்பு அன புயத்து மாரீசனும். விறல்
மல் பொரு சுவாகுவும். வந்து தோன்றினார்.

 

செலீஇ- சென்று; பதுமை - பாவை;போலிய - போன்ற; புவனம் -
உலகம்; வெற்பு - மலை; விறல் - வலிமை.                  20-8