பக்கம் : 617
 

      கவரி - கவரிமான்; சாமரை. மா - ஈண்டுக் குதிரையும் யானையும் பரவை - 
பரப்புடையது. மணிகள் பரந்து பூ வுதிர்ந்து, கொடிமிடைந்து, இருண்டு, கவரியும் மாவும்
கலந்து அப்படை கானகம் ஒத்த தென்க.
 

( 126 )

 
953.

நந்திய சுடர்மணி 1நாக மீமிசைப்
பைந்துகிற் கதலிகை பரந்து தோன்றுவ
நந்திய சுடர்மணி நாக மீமிசைப்
பைந்துகிற் கதலிகை பரந்த போலுமே.
 

     (இ - ள்.) சுடர்நந்திய மணி நாகம் மீமிசை - ஒளிமிக்க மணிகளான் ஒப்பனை
செய்யப்பட்ட யானைகளின் பிடரின்மேல் நடப்பட்டு, வைந்துகில் கதலிகை பரந்து
தோன்றுவ - பச்சை வண்ணத் துணிகளாலே இயற்றிய கொடிகள் பரவித் தோன்றும் காட்சி,
நந்திய சுடர்மணி நாகம் மீமிசை - விளக்கமுடைய ஒளி மிக்க மணிகளையுடைய மலைகளின்
உச்சியில், கதலி - உள்ள வாழைக்காடுகள், பைந்துகில் கைபரந்த போலும் - தம்
இலைகளாகிய பச்சைத்துகில்களைப் பக்கத்தே பரப்பிநின்ற காட்சியை ஒக்கும், (எ - று.)

     கை - பக்கம். பைந்துகிலை ஒத்த இலைகள் என்க. யானைகளின் மேற்
பச்சைக்கொடிகள் ஆடுவன மலைகளின்மேல் வாழையின் இலைகள் ஆடுவன போன்றன,
என்க.
 

( 127 )

 

954.

கணங்கெழு கவரிகள் கலந்து காழகி
லணங்கிவர் நாவிகா லளைந்து நாறலால்
இணங்கிய கடற்படைப் பரவை யிவ்வழி
மணங்கம ழிமகிரி வருவ தொக்குமே.
 

      (இ - ள்.) கணங்கெழு கவரிகள் கலந்து - கூட்டமாகக் கூடிய கவரிமயிர்க்கற்றைகள்
கலந்துண்மையாலும், காழ்அகில் - நிறமுடைய அகிலும், அணங்குஇவர் நாவிகால் அளைந்து
- அழகு படர்ந்த கத்தூரியும் அளவி, நாறலால் - மணத்தலாலும், இணங்கிய கடற்படைப்
பரவை - பொருந்திய கடல்போன்ற பெரிய படையினது பரப்பு, இவ்வழி - இவ்விடத்தே,
மணங்கமழ் இமகிரி - மணங்கமழ்தலையுடைய இமயமலை, வருவது ஒக்கும்-புடை பெயர்ந்து
வருதலையும் ஒப்பதாம், ஏ: அசை, (எ-று.)

கவரி கலந்து அகிலும், கத்தூரியும், நாறி படை இமயமலை புடை பெயர்ந்து வருவது
போன்றது, என்க. கவரி - மான்; சாமரை, கத்தூரி - மான்; கத்தூரிக்குழம்பு, அகில் - மரம்;
புகை.
 

( 128 )

     (பாடம்) 1. நாக மும்மிசை.