முகப்பு

திருவாய்மொழி ஈட்டின் தமிழாக்கம்
 
முதல் தொகுதி
 
284

தசையில் ‘சுடர்விளக்கந் தலைப்பெய்வார்’ என்கிறது என்? சம்சார தசையில் அதற்கு அச்சுடர் விளக்கம் இல்லையோ?’ எனின், சம்சார தசையில் கர்மம் அடியாக வரக்கூடிய குறைவு உண்டு; மோட்ச தசையில் அது இன்று ஆதலின், மலர்ந்து தோன்றும்; அதனை நோக்கி அங்ஙனம் அருளிச்செய்கிறார் ஆக, ‘பிறவியினது எல்லாத் துன்பங்களும் போகவேண்டும்’ என்று ஆன்ம ஞானத்திலே ஊன்ற நின்று, பிரகிருதித் தொடர்பினின்று விடுப்பட்டதான ஆத்தும சொரூபத்தை அடைய வேண்டும் என்று இருப்பவர்கள் என்பது பொருளாம். பிறவித்துயர் அற ஞானத்துள் நிற்றல், காரணம்; துறவிச் சுடர் விளக்கம் தலைப்பெய்தல். காரியம்.

    அறவனை - அவர்கள் படியையும், காரியம், பலன் கொடுக்கின்றவன் படியையும் பார்த்து, ‘என்ன பரம உதாரனோ!’ என்கிறார்; ஒருவன் விரும்பும் பயன் யாதாயினும், அதனைப் பெறுவற்குத் தன்னை விரும்பும் அத்தனையே அவன் வேண்டுகின்றான் என்றபடி. ‘எங்களுக்கு நீ வேண்டா; சிறிய பயனே அமையும்,’ என்று இருக்கிறவர்களுக்கும் அதனைக் கொடுத்துவிடுவதே! என்ன தார்மிகனோ!’ என்கிறார். ஆழிப்படை அந்தணனை-ஆத்தும அனுபவ விரோதியைப் போக்கைக்குக் கருவியான திருச்சக்கரத்தைக் கையிலேயுடையவன். அந்தணன்-பிராமணன். சாணிச்சாற்றைப் போன்று ‘சுத்தன்’ என்று கொண்டார்கள் இத்தனை; இனிமையில் நெஞ்சு சென்றது இல்லை. ‘சுத்தி குணத்தோடு கூடினவன்’ என்று ஆயிற்று அவர்கள் நினைப்பது. ‘கையுந்திருவாழியுமான அழகைக் கண்டால் அதிலே கால் தாழாதே, தங்கள் பிரயோஜனத்துக்கு உறுப்பான சுத்தி மாத்திரத்தையே பற்றுவதே!’ என்கிறார். மறவியை இன்றி மனத்து வைப்பாரே - அவனுடைய இனிமையையுங் கண்டு வைத்து, தங்கள் யுருஷார்த்தத்தை மறவாதே அதனைப் பெறுதற்கு அவனை அடைகின்றார்கள். ‘மறவியை இன்றி’ என்று, அவர்தம் செயலுக்கு இரங்கும் இவர் மறப்பரோ?’ எனின், இவர்க்குக் கையுந்திருவாழியுமான அழகைக் கண்டால் முன் அடி தோற்றாது; 1‘சக்கரத்து அண்ணலே’ என்றால் பின்னைத் தரைப்படும் இத்தனை அன்றோ இவர்?’ திருமங்கை மன்னனும், 2‘ஆழியொடும், பொன்னார் சார்ங்கமுடைய அடிகளை

 

1. திருவாய். 4. 7 : 10.
  ‘தரைப்படுமித்தனையன்றோ’ என்றது, மோஹித்துக் கீழே விழுவார் என்றபடி.

2. பெரிய திருமொழி. 10. 10 : 9.