பக்கம் எண் :

505

     4. ஆழ்வார்களில் நம்மாழ்ழ்வாரால் மட்டும் 11 பாசுரங்களால்
பாடப்பட்டுள்ளது.

     5. மிகச்சிறிய கிராமமாக இந்த ஊர் விளங்குகிறது. இக்கோவில் மிகவும்
பெரியது. எந்நேரமும் போக்குவரவு வசதியுள்ளது. நெடுஞ்சாலையருகே மிகவும்
அழகுற அமைந்துள்ளது இக்கிராமம்.

     6. மணவாள மாமுனிகளும் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளார்.