1002. இவ்வகை பலவு மெண்ணி, "யிங்கினி யரச ரில்லை;
செய்வகை யிதுவே" யென்று தெளிபவர், சிறப்பின்
                                     மிக்க
மைவரை யனைய வேழங் கண்கட்டி விட்டான்
                                  மற்றக்
கைவரை கைக்கொண் டார்மண் காவல்கைக்
                       கொள்வா" ரென்று,
30

     (இ-ள்.) வெளிப்படை. இவ்வகையாகப் பலவற்றையும்
எண்ணி, "இனி இங்கு அரசனில்லை; அதற்குச் செய்யத்தக்கது
இதுவேயாகும்" என்று தேறித் தெளிபவர்களாய்ச் சிறந்த
கரியமலைபோன்ற யானையைக் கண்கட்டிவிட்டால், அந்தக்
கைமலையினாற் கையிற் கொள்ளப்பட்டவரே இந்த உலகங்
காவலை கைக்கொள்வார்" என்று துணிந்து. 30

     (வி-ரை.) தெளிபவர் - துணிவு கொள்வாராகி. இதற்கு
இதுவே முடிவு என்று தேறித் தெளிவாராய். முற்றெச்சம். அமைச்சர்
என எழுவாய் வருவித்து - என்று எனக் கூட்டுக.

     மைவரை அனைய - கரியமலை போன்ற. மெய்யும் உருவும்
பற்றிவந்த பண்புவமை.

     மற்று அக் கைவரை - மற்று - அசை. கைவரை -
கையையுடைய மலைபோன்றிருப்பதனால் யானைக்குக் காரணப்
பெயராய் வழங்குவது.

     கைக்கொண்டார் - கையினாற் கொள்ளப்பட்டவர் யாவரோ
அவர். கொண்டார் - படுவிகுதி தொக்குநின்ற செயப்பாட்டு
வினையாலணையும் பெயர்.

     கைக்கொண்டார் - கைக்கொள்வார் - சொல்லணி.
காவல் கைக் கொள்வார்
- காக்குந் தொழிலை
ஏற்றுக்கொள்வாராவர் - மேற்கொள்ளும் அரசராவர். 30