858.செங்கண்வெள் ளேற்றின் பாகன் றிருப்பனந்
                             தாளின் மேவு
மங்கணன் செம்மை கண்டு கும்பிட வரச னார்வம்
பொங்கித்தன் வேழ மெல்லாம் பூட்டவு நேர்நில்
                               லாமைக்
கங்குலும் பகலுந் தீராக் கவலையுற் றழுங்கிச்
                               செல்ல, 
23

     858. (இ-ள்.) வெளிப்படை. செங்கண்ணுடைய வெள்ளை
எருதின் பாகராகிய திருப்பனந்தாளில் எழுந்தருளியிருக்கும்
அங்கணரை நேரே நிற்கும் தன்மையைக் கண்டு
குறிப்பிடவேண்டுமென்று அரசன் ஆசை பொங்கித் தமது யானை
முதலியவை யெல்லாம் பூட்டவும் இறைவரது திருமேனி நேர்
நில்லாதபடியால் அரசன் இரவும் பகலும் தீராத கவலையுற்று மனம்
வருந்திச் செல்ல, 23

     858. (வி-ரை.) செங்கண் - வெள்விடை - 827 பார்க்க.
திருப்பனத்தாளின் மேவும் அங்கணன் - திருப்பனந்தாள் -
தலவிசேடத்தில் உரைப்பவையும், 78-ல் உரைத்தவையும் பார்க்க.
பனையின் அடியில் இறைவன் எழுந்தருளியிருக்கும் தலம் என்பது
பொருள். காரண இடுகுறிப்பெயர். அங்கணன் - அழகிய கண் -
அங்கண்மை - உடையவன். கண்ணுக்கு அழகாவது கண்ணோட்டம்.
இங்குச் சிவபெருமானது பேரருளுடைமை குறித்தது.

     செம்மைகண்டு கும்பிட - இவரது இலிங்கத்திருமேனி
சாய்ந்திருந்தது கண்டு வருந்தி அதனை நேரே நிற்கக்கண்டு
கும்பிடவேண்டி. செம்மை - இங்கு நேர் நிற்கு நிலை குறித்தது.
அங்கணன்செம்மை
- என்றதனால் அங்கண்மையாற் குனிந்து
நின்றவர் என்பது குறித்தார்.

     ஆர்வம் பொங்கி - ஆசை மிக்கதனாற் பொங்கி. பூட்டவும்
- யானை பூட்டி ஈர்த்த இது செய்ய வேண்டாததும், செய்யக்கூடாதது
மாகியதொரு செயல் என்ப. என்னை? அரசன்
இறைவன்றிருமேனியைத் தான் கண்டவாறே வணங்குதல்
வேண்டுமன்றி, மற்ற சிதைவுபட்ட கோயில் முதலியவற்றைப் போலத்
திருமேனியையும் எண்ணிச் செப்பனிட நினைத்தல் தவறாம்.
இந்நாளிலும் சிலர் விதிகடந்து, இத்திருவுருவங்களை நிலை
பெயர்த்தும், உயர்த்தியும், தாழ்த்தியும், உருமாற்றியும் பலபடியாகத்
தாந்தாங் கருதியவாறெல்லாம் செப்பனிட நினைந்தும் செய்தும்
வருகின்றார்கள். இது பெருந்தவறு. கோயில்க களிலேயும்
சிதைவுபட்ட பகுதிகளை மட்டும் சிதைவுகண்ட அவ்வப்போது
முன்னிருந்த அவ்வாறே செப்பனிட வேண்டுமென்பது விதி.
"தாபரலிங்கம் பறித்தொன்றிற் றாபித்தால், ஆவதன் முன்னே யரசு
நிலைகெடும், சாவதன் முன்னே பெருநோ யடுத்திடும், காவலன்
பேர்நந்தி கட்டுரைத் தானே", "கட்டுவித் தார்மதிற் கல்லொன்று
வாங்கிடில், வெட்டுவிக் கும்அபி டேகத் தரசரை, முட்டுவிக்
கும்முனிவேதிய ராயினும், வெட்டுவித் தேவிடும் விண்ணவ
னாணையே" என்பனவாதி திருமூலர் திருமந்திரங்கள் காண்க. விதி
இவ்வாறாயினும் "உவப்பதன்கண், குற்றமுந் தோன்றாக் கெடும்"
என்றபடி ஆர்வம் பொங்கியதனால் விதியையும் கடந்து இது
செய்தனன் என்ற குறிப்புங்காண்க.

     இத்தலத்து இறைவர் திருமேனி சாய்ந்து நின்றதன் வரலாறு
தலவிசேடத்துக் காண்க. திருவருள் வெளிப்பாட்டினை யாவரும்
உணர்ந்து உய்யும் பொருட்டுச், சாய்ந்த இறைவர் அவ்வாறே
சாய்ந்து நின்ற நிலையை மாற்றி நேர் செய்து கும்பிடும் ஆர்வம்
அரசன் அன்பினால் மேற் கொண்டவனாயினும் அது விதிகடந்த
தென்று குறிப்பித்ததும் உன்னுக. திருப்பேரூரில் காமதேனுவின்
கன்றினது காற்குளம்புச் சுவடுகளும், திருமுல்லை வாயிலில்
அரிவாள் வெட்டுச் சுவடும், காஞ்சியில் அம்மையாரது வளைத்
தழும்பும் முலைச்சுவடும், இவ்வாறு ஆங்காங்குக் கொண்ட
எண்ணிறந்த திருவடையாளங்களும் தமது திருவருள்
வெளிப்பாட்டினை யாவரும் காணுமாறு இறைவர் தாங்கி
நிற்பனவாம். அவற்றை அவ்வாறே கண்டு கும்பிடவேண்டு மென்பது
ஆகமவிதி. ஆதலின் அரசனது ஆர்வங்கண்டும் யானை
சேனைகளின் முயற்சிகளை யெல்லாங் கடந்து இறைவர், திருமேனி
நிமிராது நின்றனர் என்பதும் காண்க. பின்னர் நேர்நின்றனரே?
எனின், இதுபற்றிக் கீழே 858-ம் திருப்பாட்டில் உரைப்பவை பார்க்க.

     வேழம் எல்லாம் பூட்டவும் நேர்நில்லாமை -
பிராணிகளில் மிகப் பலமுடையனயானைகள்; அவ்வியானைகள்
பலகொண்ட யானைப்படை முழுவதும் பூட்டியிழுக்கவும்
நேர்நில்லாமையால். யானை சேனைகளின் பலத்தைப் பெரிதாக
அரசன் எண்ணினானே யன்றி அவைகளுக்குப் பலம்தந்த
இறைவனது பலத்தை எண்ணித் தாழ்ந்தமனத்தோடு
புக்கவனல்லவன். ஆதலின் இறைவர் நேர்நின்றிலர். ஆனால்
நாயனார் கழுத்திற் கயிறு பூட்டியவுடன் நேர்நின்றனர். தமது உடல்
உயிர் முயற்சியால் இறைவனை ஆழ நீள அளவு காண்போமென்று
தேடிய பிரம விட்டுணுக்களுக்கு எட்டாது நின்று, பின்னர் அவர்கள்
தமது ஆற்றலின்மை யுணர்ந்து துதித்தபோது வெளிப்பட்டருளினர்
என்பதை அப்பர்சுவாமிகள் இலிங்கபுராணத் திருக்குறுந்
தொகையினுள் விளக்கியருளிய உண்மையினை நினைவுகூர்க.
நில்லாமை - நில்லாதபடியால் அதன்பொருட்டு.

     அழுங்கிச்செல்ல - வருந்தி இவ்வாறு நாள்செல்ல.

     பைங்கண் வெள்ளேற்றின் - என்பதும் பாடம். 23