மூன்றாம் தந்திரம்

2. இயமம்

1எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டுத் திசையும்
செழும் தண் நியமங்கள் செய்மின் என்று அண்ணல்
கொழும் தண் பவளக் குளிர் சடை யோடே
அழுந்திய நால்வருக்கு அருள் புரிந்தானே.
உரை
   
2கொல்லான் பொய் கூறான் களவு இலான் எண் குணன்
நல்லான் அடக்கம் உடையான் நடுச்செய்ய
வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசு இலான் கள் காமம்
இல்லான் நியமத்து இடையில் நின்றானே.
உரை