நான்காம் தந்திரம்

1. அசபை

1போற்று கின்றேன் புகழ்ந்தும் புகல் ஞானத்தைத்
தேற்று கின்றேன் சிந்தை நாயகன் சேவடி
சாற்று கின்றேன் அறையோ சிவ யோகத்தை
ஏற்று கின்றேன் நம்பிரான் ஓர் எழுத்தே.
உரை
   
2ஓர் எழுத்தாலே உலகு எங்கும் தான் ஆகி
ஈர் எழுத்தாலே இசைந்து அங்கு இருவராய்
மூ எழுத்தாலே முளைக்கின்ற சோதியை
மா எழுத்தாலே மயக்கமே உற்றதுஏ.
உரை
   
3தேவர் உறைகின்ற சிற்றம்பலம் என்றும்
தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றும்
தேவர் உறைகின்ற திரு அம்பலம் என்றும்
தேவர் உறை கின்ற தென் பொது ஆமே.
உரை
   
4ஆமே பொன் அம்பலம் அற்புதம் ஆனந்தம்
ஆமே திருக்கூத்து அனவரத தாண்டவம்
ஆமே பிரளயம் ஆகும் அத் தாண்டவம்
ஆமே சங்காரத்து அரும் தாண்டவங்களே.
உரை
   
5தாண்டவம் ஆன தனி எழுத்து ஓர் எழுத்து
தாண்டவம் ஆனது அனுகிரகத் தொழில்
தாண்டவக் கூத்துத் தனி நின்ற தற்பரம்
தாண்டவக் கூத்துத் தமனியம் தானே.
உரை
   
6தானே பரஞ்சுடர் தத்துவமாய் நிற்கும்
தானே அகார உகாரம் அதாய் நிற்கும்
தானே பரஞ் சுடர் தத்துவக் கூத்துக்குத்
தானே தனக்குத் தராதலம் தானே.
உரை
   
7தராதல மூலைக்குத் தற்பர மா பரன்
தராதலம் வெப்பு நமசிவாய வாம்
தராதலம் சொல்லில் தான் வாசிய ஆகும்
தராதல யோகம் தயா வாசி ஆமே.
உரை
   
8ஆமே சிவங்கள் அகார உகாரங்கள்
ஆமே பரங்கள் அறியா இடம் என்ப
ஆமே திருக்கூத்து அடங்கிய சிற்பரம்
ஆமே சிவகதி ஆனந்தம் ஆமே.
உரை
   
9ஆனந்தம் மூன்றும் அறிவு இரண்டு ஒன்று ஆகும்
ஆனந்தம் சிவாய அறிவார் பலர் இல்லை
ஆனந்த மோடும் அறிய வல்லார் கட்கு
ஆனந்தக் கூத்தாய் அகப்படும் தானே.
உரை
   
10படுவது இரண்டும் பலகலை வல்லார்
படுவது ஓங்காரம் பஞ்சாக் கரங்கள்
படுவது சங்காரத் தாண்டவப் பத்தி
படுவது கோணம் பரந்திடும் ஆறே.
உரை
   
11வாறே சதாசிவ மாறு இலா ஆகமம்
வாறே சிவகதி வண்டு உறை புன்னையும்
வாறே திருக் கூத்து ஆகம வசனங்கள்
வாறே பொது ஆகும் மன்றின் அமலமே.
உரை
   
12அமலம் பதி பசு பாசங்கள் ஆகமம்
அலமந்து இரோதாய் ஆகும் ஆனந்தம் ஆம்
அமலம் சொல் ஆணவ மாயை காமியம்
அலமந்து திருக்கூத்து அங்கு ஆமிடம் தானே.
உரை
   
13தானே தனக்குத் தலைவியும் ஆய் நிற்கும்
தானே தனக்குத் தன் மலையாய் நிற்கும்
தானே தனக்குத் தன் மயம் ஆய் நிற்கும்
தானே தனக்குத் தலைவனும் ஆமே.
உரை
   
14தலைவனுமாய் நின்ற தற்பரக் கூத்தனைத்
தலைவனுமாய் நின்ற சற் பாத்திரத்தைத்
தலைவனுமாய் நின்ற தாது அவிழ் ஞானத்
தலைவனுமாய் நின்ற தாள் இணை தானே.
உரை
   
15இணையார் திருவடி எட்டு எழுத்து ஆகும்
இணையார் கழல் இணை ஈர் அஞ்சது ஆகும்
இணையார் கழல் இணை ஐம்பத்து ஒன்று ஆகும்
இணையார் கழல் இணை ஏழாயிரமே.
உரை
   
16ஏழாயிரம் ஆய் இருபதாய் முப்பதாய்
ஏழாயிரத்தும் எழுகோடி தான் ஆகி
ஏழாயிரத்து உயிர் எண் இலா மந்திரம்
ஏழாய் இரண்டாய் இருக்கின்ற வாறே.
உரை
   
17இருக்கின்ற மந்திரம் ஏழாயிரம் ஆம்
இருக்கின்ற மந்திரம் எத்திறம் இல்லை
இருக்கின்ற மந்திரம் சிவன் திருமேனி
இருக்கின்ற மந்திரம் இவ் வண்ணம் தானே.
உரை
   
18தானே தனக்குத் தகு நட்டம் தான் ஆகும்
தானே அகார உகாரம் அதாய் நிற்கும்
தானே ரீங்காரத் தத்துவக் கூத்துக்குத்
தானே உலகில் தனி நடம் தானே.
உரை
   
19நடம் இரண்டு ஒன்றே நளினம் அது ஆகும்
நடம் இரண்டு ஒன்றே நமன் செய்யும் கூத்து
நடம் இரண்டு ஒன்றே நகை செயா மந்திரம்
நடம் சிவலிங்கம் நலம் செம்பு பொன்னே.
உரை
   
20செம்பு பொன் ஆகும் சிவாய நம என்னில்
செம்பு பொன் ஆகத் திரண்டது சிற்பரம்
செம்பு பொன் ஆகும் ஸ்ரீயும் கிரீயும் எனச்
செம்பு பொன் ஆன திரு அம்பலமே.
உரை
   
21திரு அம்பலம் ஆகச் சீர்ச் சக்கரத்தைத்
திரு அம்பலம் ஆக ஈர் ஆறு கீறித்
திரு அம்பலம் ஆக இருபத்து அஞ்சு ஆக்கித்
திரு அம்பலம் ஆகச் செபிக்கின்ற ஆறே.
உரை
   
22வாறே சிவாய நமச்சி வாய நம
வாறே செபிக்கில் வரும் பேர் பிறப்பு இல்லை
வாறே அருளால் வளர் கூத்துக் காணலாம்
வாறே செபிக்கில் வரும் செம்பு பொன்னே.
உரை
   
23பொன் ஆன மந்திரம் புகலவும் ஒண்ணாது
பொன் ஆன மந்திரம் பொறிகிம் சுகத்து ஆகும்
பொன் ஆன மந்திரம் புகையுண்டு பூரிக்கில்
பொன் ஆகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொன் பாதமே.
உரை
   
24பொன் பாதம் காணலாம் புத்திரர் உண்டாகும்
பொன் பாதத்து ஆணையே செம்பு பொன் ஆயிடும்
பொன் பாதம் காணத் திருமேனி ஆயிடும்
பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே.
உரை
   
25சொல்லும் ஒரு கூட்டில் புக்குச் சுகிக்கலாம்
நல்ல மடவார் நயந்துடனே வரும்
சொல்லினும் பாசச் சுடர் பாம்பு நீங்கிடும்
சொல்லும் திருக் கூத்தின் சூக்குமம் தானே.
உரை
   
26சூக்குமம் எண்ணாயிரம் செபித்தாலும் மேல்
சூக்குமம் ஆன வழி இடைக் காணலாம்
சூக்குமம் ஆன வினையைக் கெடுக்கலாம்
சூக்குமம் ஆன சிவனது ஆனந்தமே.
உரை
   
27ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஒன்று என்று அறைந்திட
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஓம் என்று ஐந்திடம்
ஆனந்தம் ஆனந்தம் அஞ்சும் அது ஆயிடும்
ஆனந்தம் ஆனந்தம் அம்-ஹரீம்-அம்-க்ஷம்-ஆம் ஆகுமே.
உரை
   
28மேனி இரண்டும் விலங்காமல் மேல் கொள்ள
மேனி இரண்டும் இகார விகாரியா
மேனி இரண்டும் ஊ-ஆ-ஈ-ஏ-ஓ என்னும்
மேனி இரண்டும் ஈ-ஓ-ஊ-ஆ-ஏ-கூத்து ஆமே.
உரை
   
29கூத்தே சிவாய நம மசி வாயிடும்
கூத்தே ஈ-ஊ-ஆ-ஏ-ஓம் சிவாய நம ஆயிடும்
கூத்தே ஈ-ஊ-ஆ-ஏ-ஓம் சிவய நம ஆயிடும்
கூத்தே ஈ-ஊ-ஆ-ஏ-ஓம் நமசிவாய கோள் ஒன்றும் ஆறே.
உரை
   
30ஒன்று இரண்டு ஆடவோர் ஒன்று உடன் ஆட
ஒன்றினின் மூன்று ஆட ஓர் ஏழும் ஒத்து ஆட
ஒன்றினால் ஆட ஓர் ஒன்பதும் உடன் ஆட
மன்றினில் ஆடினான் மாணிக்கக் கூத்தே.
உரை