ஐந்தாம் தந்திரம்

2. அசுத்த சைவம்

1இணையார் திருவடி ஏத்தும் சீர் அங்கத்து
இணையார் இணைக் குழை ஈர் அணை முத்திரை
குணம் ஆர் இணைக் கண்ட மாலையும் குன்றாது
அணைவாம் சரியை கிரியை யினார்க்கே.
உரை
   
2காதுப் பொன் ஆர்ந்த கடுக்கன் இரண்டு சேர்த்து
ஓதும் திரு மேனியுள் கட்டு இரண்டுடன்
சோதனை செய்து துவா தெச மார்க்கர் ஆய்
ஓதி இருப்பார் ஒரு சைவர் ஆகுமே.
உரை
   
3கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டனர்
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டாய் அரும் பொருள்
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டம் ஆம்
கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே.
உரை
   
4ஞானி புவி எழு நல் நூல் அனைத்துடன்
மோன திசையும் முழு எண் எண் சித்தியும்
ஏனை நிலமும் எழுதா மறை ஈறும்
கோனொடு தன்னையும் காணும் குணத்தனே.
உரை