ஐந்தாம் தந்திரம்

3. மார்க்க சைவம்

1பொன்னால் சிவ சாதனம் பூதி சாதனம்
நன் மார்க்க சாதனம் மா ஞான சாதனம்
துன் மார்க்க சாதனம் தோன்றாத சாதனம்
சன் மார்க்க சாதனம் ஆம் சுத்த சைவர்க்கே.
உரை
   
2கேடு அறு ஞானி கிளர் ஞான பூபதி
பாடு அறு வேதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின்
ஊடு உறு ஞான உதய உண்மை முத்தியோன்
பாடு உறு சுத்த சைவப் பத்த நித்தனே.
உரை
   
3சுத்தம் அசுத்தம் துரியங்கள் ஓர் ஏழும்
சத்தும் அசத்தும் தணந்த பரா பரை
உய்த்த பரா பரை உள்ளாம் பராபரை
அத்தன் அருள் சத்தியாய் எங்கும் ஆமே.
உரை
   
4சத்தும் அசத்தும் தணந்தவர் தான் ஆகிச்
சித்தும் அசித்தும் தெரியாச் சிவோகம் ஆய்
முத்தியுள் ஆனந்த சத்தியுள் மூழ்கினார்
சித்தியும் அங்கே சிறந்து உள தானே.
உரை
   
5தன்னைப் பரனைச் சதா சிவன் என்கின்ற
மன்னைப் பதி பசு பாசத்தை மாசு அற்ற
முன்னைப் பழ மல முன் கட்டை வீட்டினை
உன்னத் தகும் சுத்த சைவர் உபாயமே.
உரை
   
6பூரணம் தன்னிலே வைத்து அற்ற அப்போதம்
ஆரணம் அந்தம் மதித்து ஆனந்தந்தோடு
நேர் என ஈர் ஆறு நீதி நெடும் போகம்
காரணம் ஆம் சுத்த சைவர்க்குக் காட்சியே.
உரை
   
7மாறாத ஞான மதிப்பு அற மாயோகம்
தேறாத சிந்தையைத் தேற்றிச் சிவம் ஆக்கிப்
பேறு ஆன பாவனை பேணி நெறி நிற்றல்
கூறு ஆகும் ஞானி சரிதை குறிக்கிலே.
உரை
   
8வேத அந்தம் கண்டோர் பிரமம் இத்தியா தரர்
நாத அந்தம் கண்டோர் நடுக்கு அற்ற யோகிகள்
வேத அந்தம் அல்லாத சித்தாந்தம் கண்டு உள்ளோர்
சாதாரணம் அன்ன சைவர் உபாயமே.
உரை
   
9விண்ணினைச் சென்று அணுகா வியன் மேகங்கள்
கண்ண்னைச் சென்று அணுகாப் பல காட்சிகள்
எண்ணினைச் சென்று அணுகாமல் எணப்படும்
அண்ணலைச் சென்று அணுகா பசு பாசமே.
உரை
   
10ஒன்றும் இரண்டும் இலதும் ஆய் ஒன்று ஆக
நின்று சமய நிரா கார நீங்கியே
நின்று பரா பரை நேயத்தைப் பாதத்தால்
சென்று சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே.
உரை