ஆறாம் தந்திரம்

1. சிவகுரு தரிசனம்

1பத்திப் பணித்துப் பரவும் அடி நல்கிச்
சுத்த உரையால் துரிசு அறச் சோதித்துச்
சத்தும் அசத்தும் சத சத்தும் காட்டலால்
சித்தம் இறையே சிவகுரு ஆமே.
உரை
   
2பாசத்தைக் கூட்டியே கட்டிப் பறித்திட்டு
நேசித்த காயம் விடிவித்து நேர் நேரே
கூசற்ற முத்தியில் கூட்டலா நாட்டதுஅது
ஆசற்ற சற்குரு அம்பலம் ஆமே.
உரை
   
3சித்திகள் எட்டொடும் திண் சிவம் ஆக்கிய
சுத்தியும் எண் சத்தித் தூய்மையும் யோகத்துச்
சத்தியும் மந்திர சாதக போதமும்
பத்தியும் நாதன் அருளில் பயிலுமே.
உரை
   
4எல்லா உலகிற்கும் அப்பாலோன் இப்பால் ஆய்
நல்லார் உள்ளத்து மிக்கு அருள் நல் கலால்
எல்லாரும் உய்யக் கொண்டு இங்கே அளித்த லால்
சொல்லார்ந்த நல்குரு சுத்த சிவமே.
உரை
   
5தேவனும் சுத்த குருவும் உபாயத்துள்
யாவையும் மூன்றாய் உனக் கண்டு உரையாலே
மூவாப்பசு பாசம் மாற்றியே முத்திப்பால்
யாவையும் நல்கும் குருபரன் அன்பு உற்றே.
உரை
   
6சுத்த சிவன் குருவாய் வந்து தூய்மை செய்து
அத்தனை நல்கு அருள் காணா அதி மூடர்
பொய்த் தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர்
அத்தன் இவன் என்று அடி பணிவாரே.
உரை
   
7உண்மையில் பொய்மை ஒழித்தலும் உண்மைப் பார்
திண்மையும் ஒண்மைச் சிவம் ஆய அவ் அரன்
வண்மையும் எட்டு எட்டுச் சித்தி மயக்கமும்
அண்ணல் அருள் அன்றி யார் அறிவாரே.
உரை
   
8சிவனே சிவ ஞானி ஆதலால் சுத்த
சிவனே என அடி சேர வல்லார்க்கு
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும்
பவம் ஆனது இன்றிப் பரலோகம் ஆமே.
உரை
   
9குருவே சிவம் எனக் கூறினன் நந்தி
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார்
குருவே சிவனும் ஆய்க் கோனும் ஆய் நிற்கும்
குருவே உரை உணர்வு அற்றது ஓர் கோவே.
உரை
   
10சித்தம் யாவையும் சிந்தித்து இருந்திடும்
அத்தன் உணர்த்துவது ஆகும் அருளாலே
சித்தம் யாவையும் திண் சிவம் ஆனக்கால்
அத்தனும் அவ் இடத்தே அமர்ந்தானே.
உரை
   
11தான் நந்தி சீர்மை உள் சந்தித்த சீர் வைத்த
கோன் நந்தி எந்தை குறிப்பு அறிவார் இல்லை
வான் நந்தி என்று மகிழும் ஒருவற்குத்
தான் நந்தி அங்கித் தனிச் சுடர் ஆமே.
உரை
   
12திரு ஆய சித்தியும் முத்தியும் சீர்மை
மருளாது அருளும் மயக்கு அறும் வாய்மைப்
பொருள் ஆய வேத அந்த போதமும் நாதன்
உருவாய் அருளா விடில் ஓர ஒண்ணாதே.
உரை
   
13பத்தியும் ஞான வைராக்கியமும் பர
சித்திக்கு வித்து ஆம் சிவோகமே சேர்தலான்
முத்தியின் ஞானம் முளைத்தலால் அம்முளை
சத்தி அருள் தரில் தான் எளிது ஆமே.
உரை
   
14இன் எய்த வைத்தது ஓர் இன்பப் பிறப்பினை
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை
தன் எய்தும் காலத்துத் தானே வெளிப்படும்
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே.
உரை
   
15சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் சித்தி
சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் முத்தி
சிவம் ஆன ஞானம் சிவ பரத்தே ஏகச்
சிவம் ஆன ஞானம் சிவ ஆனந்தம் நல்குமே.
உரை
   
16அறிந்து உணர்ந்தேன் இவ் அகல் இடம் முற்றும்
செறிந்து உணர்ந்து ஓதித் திரு அருள் பெற்றேன்
மறந்து ஒழிந்தேன் மதி மாண்டவர் வாழ்க்கை
பிறிந்து ஒழிந்தேன் இப் பிறவியை நானே.
உரை