ஆறாம் தந்திரம்

9. தவவேடம்

1தவம் மிக்கவரே தலையான வேடர்
அவம் மிக்கவரே அதி கொலை வேடர்
அவம் மிக்கவர் வேடத்து ஆகார் அவ் வேடம்
தவம் மிக்கவர்க்கு அன்றித் தாங்க ஒண்ணாதே.
உரை
   
2பூதி அணிவது சாதனம் ஆதியில்
காது அணி தாம்பிர குண்டலம் கண்டிகை
ஓதி அவர்க்கும் உருத்திர சாதனம்
தீது இல் சிவ யோகி சாதனம் தேரிலே.
உரை
   
3யோகிக்கு இடும் அதுவுள் கட்டுக் கஞ்சுளி
தோகைக்குப் பாசத்துச் சுற்றும் சடை அது ஒன்று
ஆகத்து நீறு அணி ஆங்கு அக் கபாலம்
சீகத்த மாத்திரை திண் பிரம்பு ஆகுமே.
உரை
   
4காது அணி குண்டலம் கண்டிகை நாதமும்
ஊது நல் சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை
ஏதம் இல் பாதுகம் யோகாந்த மா தனம்
ஏதல் இல் யோக பட்ட அம் தண்டம் ஈர் ஐந்தே.
உரை