ஏழாம் தந்திரம்

15. போசனவிதி

1எட்டுத் திசையும் இறைவன் அடியவர்க்கு
அட்ட அடிசில் அமுது என்று எதிர் கொள்வர்
ஒட்டி ஒரு நிலம் ஆள்பவர் அந்நிலம்
விட்டுக் கிடக்கில் விருப்பு அறியாரே.
உரை
   
2அச்சிவன் உள் நின்ற அருளை அறிந்தவர்
உச்சியம் போது ஆக உள் அமர் கோவிற்குப்
பிச்சை பிடித்து உண்டு பேதம் அற நினைந்து
இச்சை விட்டு ஏகாந்தத்து ஏறி இருப்பரே.
உரை