எட்டாம் தந்திரம்

1. உடலில் பஞ்சபேதம்

1காயப் பை ஒன்று சரக்குப் பல உள
மாயப் பை ஒன்று உண்டு மற்றும் ஓர் பை உண்டு
காயப் பைக்கு உள் நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால்
மாயப் பை மண்ணா மயங்கிய வாறே.
உரை
   
2அத்தன் அமைத்த உடல் இரு கூறினில்
சுத்தம் அது ஆகிய சூக்குமம் சொல்லுங்கால்
சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம்
புத்திமான் ஆங்காரம் புரி அட்ட காயமே.
உரை
   
3எட்டினில் ஐந்து ஆகும் இந்திரியங் களும்
கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆயிடும்
ஒட்டிய பாசம் உணர்வு அது ஆகவே
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண் நுதல் காணுமே.
உரை
   
4இரதம் உதிரம் இறைச்சி தோல் மேதை
மருவிய அத்தி வழும்பொடு மச்சை
பரவிய சுக்கிலம் பாழ் ஆம் உபாதி
உருவம் அலால் உடல் ஒன்று எனலாமே.
உரை
   
5ஆரே அறிவார் அடியின் பெருமையை
யாரே அறிவார் அங்கு அவர் நின்றது
யாரே அறிவார் அறுபத்து எட்டு ஆக்கையை
யாரே அறிவார் அடிக் காவல் ஆனதே.
உரை
   
6எண் சாண் அளவால் எடுத்த உடம்புக்கு உள்
கண் கால் உடலில் கரக்கின்ற கைகளில்
புண் கால் அறுபத்து எட்டு ஆக்கை புணர்க்கின்ற
நண் பால் உடம்பு தன்னால் உடம்பு ஆமே.
உரை
   
7உடம்புக்கும் நாலுக்கும் உயிர் ஆய சீவன்
ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழியாப் பிரமம்
கடம்தொறு நின்ற கணக்கு அது காட்டி
அடங்கியே அற்றது ஆர் அறிவாரே.
உரை
   
8ஆறு அந்தம் ஆகி நடுவுடன் கூடினால்
தேறிய மூ ஆறும் சிக் என்று இருந்திடும்
கூறும் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே
ஊறும் உடம்பை உயிர் உடம்பு எண்ணுமே.
உரை
   
9மெய்யினில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும்
பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும்
கையினில் துல்லி அம் காட்டும் உடலையும்
ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே.
உரை
   
10காயும் கடும் பரி கால் வைத்து வாங்கல் போல்
சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது
காயத் துகிர் போர்வை ஒன்று விட்டு ஆங்கு ஒன்று இட்டு
ஏயும் அவர் என்ன ஏய்ந்திடும் காயமே.
உரை
   
11நாகம் உடல் உரி போலும் நல் அண்டசம்
ஆக நனாவில் கனா மறந்து அல்லது
போகலும் ஆகும் அரன் அருளாலே சென்று
ஏகும் இடம் சென்று இருபயன் உண்ணுமே.
உரை
   
12உண்டு நரக சுவர்க்கத்தில் உள்ளன
கண்டு விடும் சூக்கம் காரண மாச் செலப்
பண்டு தொடரப் பரகாய யோகி போல்
பிண்டம் எடுக்கும் பிறப்பு இறப்பு எய்தியே.
உரை
   
13தான் அவன் ஆகிய தற்பரம் தாங்கினோன்
ஆன அவை மாற்றிப் பரமத்து அடைந்திடும்
ஏனை உயிர் வினைக்கு எய்தும் இடம் சென்றும்
வானும் நிலனும் புகுந்தும் வருந்துமே.
உரை
   
14ஞானிக்குக் காயம் சிவமே தனுவாம் அஞ்
ஞானிக்குக் காயம் உடம்பே அது ஆகும்
மேல் நிற்கும் யோகிக்கு விந்துவும் நாதமும்
மோனிக்குக் காயம் முப் பாழ் கெட்ட முத்தியே.
உரை
   
15விஞ்ஞானத் தோர்க்கு ஆணவமே மிகுதனு
எஞ்ஞானத் தோர்க்குத் தனு மாயை தான் என்ப
அஞ்ஞானத் தோர்க்குக் கன்மம் தனு ஆகும்
மெய் ஞானத் தோர்க்குச் சிவ தனு மேவுமே.
உரை
   
16மலம் என்று உடம்பை மதியாத ஊமர்
தலம் என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர்
நலம் என்று இதனையே நாடி இருக்கில்
பலம் உள்ள காயத்தில் பற்றும் இவ் அண்டத்தே.
உரை
   
17நல்ல வசனத்து வாக்கும் அனாதிகள்
மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே
அல்ல செவி சத்தம் ஆதி மனத்தையும்
மெல்லத் தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே.
உரை