எட்டாம் தந்திரம்

6. பதிபசு பாசம் வேறின்மை

1அறிவு அறிவு என்ற அறிவும் அனாதி
அறிவுக்கு அறிவாம் பதியும் அனாதி
அறிவினைக் கட்டிய பாசம் அனாதி
அறிவு பதியில் பிறப்பு அறும் தான்
உரை
   
2பசுபல கோடி பிரமன் முதலாய்ப்
பசுக்களைக் கட்டிய பாசம் மூன்று உண்டு
பசுத் தன்மை நீக்கி அப் பாசம் அறுத்தால்
பசுக்கள் தலைவனைப் பற்றி விடாவே.
உரை
   
3கிடக்கின்ற வாறே கிளர் பயன் மூன்று
நடக்கின்ற ஞானத்தை நாள் தோறும் நோக்கித்
தொடக்கு ஒன்றும் இன்றித் தொழுமின் தொழுதால்
குடக் குன்றில் இட்ட விளக்கு அதுவாமே.
உரை
   
4பாசம் செய்தானைப் படர்சடை நந்தியை
நேசம் செய்து ஆங்கே நினைப்பவர் நினைத்தலும்
கூசம் செய்துஉன்னிக் குறிக் கொள்வது எவ் வண்ணம்
வாசம் செய் பாசத்துள் வைக்கின்ற வாறே.
உரை
   
5விட்ட விடம் ஏறா வாறு போல் வேறு ஆகி
விட்ட பசு பாச மெய் கண்டோன் மேவுறான்
கட்டிய கேவலம் காணும் சகலத்தைச்
சுட்டு நனவில் அதீதத்துள் தோன்றுமே.
உரை
   
6நாடும் பதியுடன் நல் பசு பாசமும்
நீடுமா நித்தன் நிலை அறிவார் இல்லை
நீடிய நித்தம் பசு பாச நீக்கமும்
நாடிய சைவர்க்கு நந்தி அளித்ததே.
உரை
   
7ஆய பதிதான் அருள் சிவலிங்கம் ஆம்
ஆய பசுவும் அடலேறு என நிற்கும்
ஆய பலி பீடம் ஆகும் நல்பாசம் ஆம்
ஆய அரன் நிலை ஆய்ந்து கொள்வார்கட்கே.
உரை
   
8பதி பசு பாசம் பயில் வியா நித்தம்
பதிபசு பாசம் பகர்வோர்க்கு ஆறாக்கிப்
பதிபசு பாசத்தைப் பற்று அற நீக்கும்
பதிபசு பாசம் பயில நிலாவே.
உரை
   
9பதியும் பசுவொடு பாசமும் மேலைக்
கதியும் பசுபாச நீக்கமும் காட்டி
மதி தந்த ஆனந்த மா நந்தி காணும்
துதி தந்து வைத்தனன் சுத்த சைவத்திலே.
உரை
   
10அறிந்த அணு மூன்றுமே யாங்கணும் ஆகும்
அறிந்த அணு மூன்றுமே யாங்கணும் ஆக
அறிந்த அனாதி வியாத்தனும் ஆவன்
அறிந்த பதி படைப்பான் அங்கு அவற்றையே.
உரை
   
11படைப்பு ஆதி ஆவது பரம்சிவம் சத்தி
இடைப்பால் உயிர்கள் கடைத்து இவை தூங்கல்
படைப்பு ஆதி சூக்கத்தைத் தற்பரம் செய்யப்
படைப்பு ஆதி தூய மலம் அப்பரத்திலே.
உரை
   
12ஆகிய சூக்கத்தை அவ்விந்து நாதமும்
ஆகிய சத்தி சிவ பர மேல் ஐந்தால்
ஆகிய சூக்கத்தில் ஐங் கருமம் செய்வோன்
ஆகிய தூய ஈசானனும் ஆமே.
உரை
   
13மேவும் பரசிவ மேல் சத்தி நாதமும்
மேவும் பரவிந்து ஐம் முகன் வேறு ஈசன்
மேவும் உருத்திரன் மால் வேதா மேதினி
ஆகும்படி படைப்போன் அரன் ஆமே.
உரை
   
14படைப்பும் அளிப்பும் பயில் இளைப் பாற்றும்
துடைப்பு மறைப்பு முன் தோன்ற அருளும்
சடத்தை விடுத்த அருளும் சகலத்து
அடைத்த அனாதியை ஐந்து எனல் ஆமே.
உரை
   
15ஆறு ஆறு குண்டலி தன்னின் அகத்து இட்டு
வேறு ஆகும் மாயையின் முப்பான் மிகுத்துஇட்டு அங்கு
ஈறு ஆம் கருவி இவற்றால் வகுத்து இட்டு
வேறு ஆம் பதி பசு பாசம் வீடு ஆகுமே.
உரை
   
16வீட்கும் பதி பசு பாசமும் மீது உற
ஆட்கும் இருவினை ஆங்கு அவற்றால் உணர்ந்து
ஆட்கும் நரக சுவர்க்கத்தில் தான் இட்டு
நாட்கு உற நான் தங்கு நல் பாசம் நண்ணுமே.
உரை
   
17நண்ணிய பாசத்தில் நான் எனல் ஆணவம்
பண்ணிய மாயையில் ஊட்டல் பரிந்தனன்
கண்ணிய சேதனன் கண் வந்த பேர் அருள்
அண்ணல் அடிசேர் உபாயம் அது ஆகுமே.
உரை
   
18ஆகும் உபாயமே அன்றி அழுக்கு அற்று
மோகம் அறச் சுத்தன் ஆதற்கு மூலமே
ஆகும் அறுவை அழுக்கு ஏற்றி ஏற்றல் போல்
ஆகுவது எல்லாம் அருள் பாசம் ஆகுமே.
உரை
   
19பாசம் பயில் உயிர் தானே பர முதல்
பாசம் பயில் உயிர் தானே பசு என்ப
பாசம் பயிலப் பதி பரம் ஆதலால்
பாசம் பயிலப் பதி பசு ஆகுமே.
உரை
   
20அத்தத்தில் உத்தரம் கேட்ட அரும் தவர்
அத்தத்தில் உத்தரம் ஆகும் அருள் மேனி
அத்தத்தினாலே அணையப் பிடித்தலும்
அத்தத்தில் தம்மை அடைந்து நின்றாரே.
உரை