எட்டாம் தந்திரம்

25. இலக்கணாத் திரயம்

1வில்லின் விசை நாணில் கோத்து இலக்கு எய்தபின்
கொல்லும் களிறு ஐந்தும் கோலொடு சாய்ந்தன
இல்லுள் இருந்து எறி கூரும் ஒருவற்குக்
கல் கலன் என்னக் கதிர் எதிர் ஆமே.
உரை